از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ تا تاریخ :

رئيس پژوهشكده بهره وري صنعت نفت

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه ديناميك خاك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مدل سازي مخازن زمين ساختي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي مهندسي محيط زيست

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

مدير گروه خاك وپي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۴/۱۲

عضويت درشوراي انتشارات