مشخصات فردی

نام: حسن

نام خانوادگی: قاسم زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghasemzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۰۰۰۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HasanGhasemzadeh

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - ژئوتکنیک

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران