تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

تاثير پليمرهاي اكريليكي آب پايه بر خواص خاك

نام اساتید: حسن قاسم زاده, علي رئيسي استبرق, نادر شريعتمداري, سيدناصر مقدس تفرشي, سعيد رعيتي, مليحه پيشوايي
Hasan Ghasemzadeh, , , Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Saeid Rayati, Malihe Pishvaee
نام دانشجو : آيدا مهرپژوه

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

بررسي خواص مكانيكي گچ پليمري به همراه مواد معدني (پرليت ،زئوليت و نانورس)

نام اساتید: حسن قاسم زاده, نويد گنجيان, سيدناصر مقدس تفرشي, سيدناصر مقدس تفرشي
Hasan Ghasemzadeh, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : سجاد معرفت

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ظرفيت باربري پي بر روي خاك غير اشباع

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري, محمود قضاوي, محمود رضا عبدي, اورنگ فرزانه, منوچهر لطيفي
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi, ,
نام دانشجو : فرشته اكبري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تاثير نانورس بر خواص مكانيكي اندود گچ پليمري

نام اساتید: حسن قاسم زاده, كورش نصراله زاده نشلي, جناب آقاي دكتر نويد گنجيان, كورش نصراله زاده نشلي
Hasan Ghasemzadeh, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, , Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : وحيد خداميان اراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

مطالعه آزمايشگاهي نشست پي بر بستر ماسه غير اشباع

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر كاظم فخاريان, سيدناصر مقدس تفرشي
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : حسين خياطيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

تعيين معادلات المان سه ضلعي كرنش بزرگ به روش عددي منفيلد درجات بالا

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر محمد علي رمضانپور, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : خسرو شباني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شبيه سازي ديناميكي رفتار تونل در محدوده نزديك گسل

نام اساتید: حسن قاسم زاده, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر مسعود پلاسي, مصطفي مسعودي
Hasan Ghasemzadeh, Mostafa Masoudi, , Mostafa Masoudi
نام دانشجو : رونا سعيدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

تعيين ضرايب عملكرد سازه داراي مهاربند كمانش تاب با در نظر گرفتن اندر كنش خاك و سازه

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سعيد صبوري قمي, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر فرامرز خشنوديان, مصطفي مسعودي
Hasan Ghasemzadeh, Saeid Sabouri Ghomi, Mostafa Masoudi, , Mostafa Masoudi
نام دانشجو : رضا خدابخشي سورشجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

حل عددي تغيير شكل پذيري ديناميكي سد سنگريزه اي با پيش بيني پساروانگرايي به روش اجزاي محدود

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر محمد علي ارجمند, سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : بهنام باقري چرمخوران

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تعيين ظرفيت باربري گروه ريز شمع تحت اثر بار جانبي و قائم با در نظر گرفتن اندر كنش بين ريز شمع ها

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر سيد محسن حائري, سيدناصر مقدس تفرشي
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : فرهاد كريمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

آناليز ديناميكي در محيط گسسته با استفاده از المان چها گرهي منفيلد

نام اساتید: حسن قاسم زاده, جناب آقاي دكتر محمد علي رمضانپور, فرزين كلانتري, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, , Farzien Kalantari, Farzien Kalantari
نام دانشجو : پيمان محسن زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

بررسي تقاطع تونل هاي غير همسطح شهري

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد, سيداميرالدين صدر نژاد, جناب آقاي دكتر مسعود پلاسي
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyed Amireddin Sadrnezhad,
نام دانشجو : مرتضي شكيبا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

شبيه سازي عددي تاثير نانو مواد بر افزايش استخراج نفت از مخازن

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر احسان طاهري
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari, Farzien Kalantari,
نام دانشجو : سامان نيكوئي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مطالعه آزمايشگاهي رفتار برشي درزه هاي سنگ هاي كربناته آغشته به نفت خام

نام اساتید: حسن قاسم زاده, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكترمحمد حسين صدقياني
Hasan Ghasemzadeh, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : احسان دباغي ديوشلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

مقايسه پايداري تونل در زمين نرم تقويت شده با استفاده از ميلگردهاي الياف شيشه و روش هاي مرسوم پايداري

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر مسعود پلاسي
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari, Farzien Kalantari,
نام دانشجو : هانيه قائمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

بررسي آزمايشگاهي عملكرد ژئوتكستايل به عنوان لايه زير بالاست در خطوط راه آهن بالاستي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, مرتضي اسمعيلي , سيدناصر مقدس تفرشي, سيدناصر مقدس تفرشي, عباس قلندر زاده
Hasan Ghasemzadeh, Morteza Esmaeeli, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : شراره جهانگيري فامنين

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تاثير انواع الياف بر مقاومت ماسه تثبيت شده با سيمان حاوي نانوسيليس

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيدناصر مقدس تفرشي, سيدناصر مقدس تفرشي, صابر ماهاني محسن
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : ساعد توكلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

اناليز ديناميكي در محيط گسسته به روش عددي منفيلد

نام اساتید: حسن قاسم زاده, بهروز عسگريان
Hasan Ghasemzadeh, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حامد كريمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

تعيين ظرفيت باربري ديناميكي گروه شمع با در نظر گرفتن ضرائب اندركنش شمع و خاك

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : ميلاد مهدي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

بررسي روش هاي مختلف تثبيت خاك براي خاك هاي الوده به گازوئيل

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمود رضا عبدي, ايرج رحماني
Hasan Ghasemzadeh, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : محمدرضا طبائيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

بررسي تاثير سور فكانت هاي مختلف در خاك شوئي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمود رضا عبدي
Hasan Ghasemzadeh, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : علي اكبر غلامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

عبور و بازتاب موج در مرز لايه هاي محيط هاي متخلخل غير اشباع

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : مجيد ميرزانژاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تعيين پارامترهاي مقاومتي خاك آلوده به مواد نفتي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمود رضا عبدي
Hasan Ghasemzadeh, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مرتضي محمدبيگي سلحشور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

مدلسازي چند مقياسي حركت نفت در محيط متخلخل تغيير شكل پذير

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, مهرزاد شمس, فرزين كلانتري, مصطفي زين الديني
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh, Mehrzad Shams, Farzien Kalantari, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : احسان طاهري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدل ساي درزه در يك محيط گسسته اشباع با استفاده از روش منيفلد

نام اساتید: سيامك بوداقپور, حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود قضاوي, سعيدرضا صباغ يزدي, سهيل محمدي, علي پاك
Siyamak Boudaghpour, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Ghazavie, Saeid Reza Sabagh Yazdi, ,
نام دانشجو : محمد علي رمضان پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل اندر كنش شمع و خاك با در نظر گرفتن رفتار الاستو پلاستيك خاك

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : سعيد رياحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تاثير عدم قطعيت پارامترهاي ورودي در طراحي شمع ها

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : جواد نظري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

بررسي ميزان تاثير پارامترهاي مختلف خاك در طراحي تونل ها

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيدناصر مقدس تفرشي, مرتضي اسماعيلي
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : محمدحسين حسين زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

بررسي اثرات انفجار سطحي بر تونل ها دذ محيط هاي چند لايه غير اشباع

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : دانيال شيني دشت گلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

شبيه سازي عددي گروه شمع هاي مايل و تعيين اندركنش بين شمع ها

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : محسن ترزبان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي رفتار شمع توسط مدل سازي فيزيكي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari
نام دانشجو : حميدرضا شعبان زاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

مدل سازي پديده فرونشست ناشي از تونل سازي به كمك روش هاي عددي وتكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمدجواد ولدان زوج, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Farzien Kalantari
نام دانشجو : عليرضا ايرواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

پاكسازي خاكهاي آلوده به گازوييل بااستفاده از روش خاكشويي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمود رضا عبدي
Hasan Ghasemzadeh, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : محمد زينلي دهج

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي تاثير ناهمگني سنگ عير اشباع در انتشار موج با استفاده ازتئوري محيط هاي متخلخل

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : اميرعلي ابونوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

بررسي تاثير خواص خاك بر حركت باكتري اشرشياكلي درخاك

نام اساتید: حسن قاسم زاده, رويا بزاز زاده, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Hasan Ghasemzadeh, Roya Bzazzadeh, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سام عبدالهيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

بررسي اثر اسيد سولفوريك برپارامترهاي مقاومتي خاك

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمود رضا عبدي
Hasan Ghasemzadeh, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : محمد صنايع پسند

تاریخ:

پايداري لرزه اي ديوار حائل خاك مسلح تحت اثر سربار

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : محمدعلي رمضان پور

تاریخ:

مدل سازي نتايج آزمايش شكست هيدروليكي جهت تعيين تنش بر جا

نام اساتید: حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد
Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : ناصر ولي نژادطرقبه

تاریخ:

طراحي مدل پراكنشي آلاينده ها و كيفيت هواي منطقه ويزه اقتصادي پتروشيمي ( ماهشهر )

نام اساتید: حسن قاسم زاده, مجيد شفيعي پورمطلق
Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : بيژن يگانه

تاریخ:

بررسي كارايي روش استخراج بخارات ( Soil Vapor Extraction =SVE ) از خاك در پاكسازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي

نام اساتید: محمدرضا صبور, حسن قاسم زاده, محمد گنابادي
Mohammad Reza Sabour, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : بهجت رضائي

تاریخ:

بررسي اثر آلاينده هاي نفتي بر پايداري بستر رسي مخازن نفتي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمدرضا صبور
Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Reza Sabour
نام دانشجو : الهه خسروي

تاریخ:

محاسبه خواص مكانيكي كامپوزيت تقويت شده با نانو كربن

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : عصمت اكبري جلال آباد

تاریخ:

مدل سازي گروه شمع در سكو هاي دريايي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : مهرناز علي بيك لو صومعه

تاریخ:

آناليز نتايج به دست آمده از دستگاهGPRتوسط موجك

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : مهدي جوادي

تاریخ:

بررسي ظرفيت بار بري سنگها با استفاده از روش آناليز حدي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari
نام دانشجو : سيدميلاد معين السادات

تاریخ:

مطالعات پارامتري و آزمايشات در محل براي بسط يك فرمول بهينه كوبش شمع

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : هادي احمديان

تاریخ:

مدلسازي هيدروليكي - حرارتي مخازن نفت سياه تغيير شكل پذير

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري, سيدناصر مقدس تفرشي, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : سيدعلي قريشيان اميري

تاریخ:

مدلسازي ضريب توزيع فلزات سنگين توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: محمدرضا صبور, حسن قاسم زاده
Mohammad Reza Sabour, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : ميثم افشاري

تاریخ:

مدلسازي عددي ماسه دهي بصورت يك مساله توام زئومكانيكي - هيدروديناميكي

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : احمد علي خدايي اردبيلي

تاریخ:

مدلسازي حركت نفت در محيط متخلخل الاستوپلاستيك به روش چند مقياسي و مش بندي تطبيقي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : محمد صنايع پسند

تاریخ:

مدل سازي جريان چند فازي در مخازن شكاف دار با رويكرد تنيده هيدروليكي - مكانيكي -حرارتي

Multiphase flow modeling naturally fractured reservoirs by a fully coupled thermo-hydro mechanical approach

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : زكيه حريف بيلندي

تاریخ:

تعيين مدل رفتاري خاك در تونل حفر شده به روش اتريشي بر ميناي نتايج اندازه گيري هاي انجام شده

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : بهنام شيشه چيان

تاریخ:

تاثير اندر كنش خاك و سازه بر سازه هاي عايق شده با نشيمن RNC

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : پوريا گيوه كش مقدم

تاریخ:

تاثير پلمرهاي اكريليكي آب پايه بر خواص خاك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سعيد رعيتي, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Saeid Rayati, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : ايدا مهرپژوه

تاریخ:

آناليز رشد ترك در محيط خشك توسط روش عددي منفيلد درجات بالا

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : مرتضي اسدي زرمهري

تاریخ:

بررسي و تعيين تخلخل با استفاده از امواج

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : سجاد معرفت

تاریخ:

تعيين ضريب اندركنش براي شمع هاي حرارتي در خاك غير اشباع

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : افسانه علي وردي

تاریخ:

توسعه حرارتي مدل هيدرومكانيك خاك هاي غبر اشباع

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : زهرا محمدي

تاریخ:

بررسي اثر ارتعاشات بر نشست پي بر بستر ماسه غير اشباع بهسازي شده با پلي استايرن

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : شايان شاهي

تاریخ:

بررسي خواص خاك تثبيت شده با آسفالت بازيافتي تحت آزمايش سه محوري سيكلي بزرگ مقياس

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : علي بهادري

تاریخ:

آناليز رشد ترك هيدروليكي توسط روش عددي منفيلد

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : مهدي علي عسگري

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي رفتار ستونهاي سنگي تحت اثر بارهاي سيكلي در آزمايش سه محوري

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : سعيد احمدي

تاریخ:

بررسي خواص ماسه مسلح با ژئوسل تحت آزمايش سه محوري سيكلي بزرگ مقياس

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : محمد جعفرزاده

تاریخ:

پايش سازه بلند و تعيين ميزان اندركنش خاك و سازه به روش عددي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : زهرا توانايي ساغري دوز

تاریخ:

تعيين شرايط بهينه و خواص خاك تثبيت شده با بيو پليمر صمغ پارسي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : فرزانه مديري

تاریخ:

تاثير درجه تراكم و دانه بندي بر مقاومت برشي مخلوط هاي ماسه - الياف پلي پروپيلن و ماسه- الياف الاستيك

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : زهرا توانايي ساغري دوز

تاریخ:

شبيه سازي نانو مقياس فضاي متخلخل شيل جهت حجم گاز ذخيره گاز

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمدرسول دلفاني
Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Rasoul Delfani
نام دانشجو : سعيد بابايي

تاریخ:

بررسي خواص خاك مسلح با سرباره كوره اي فولاد سازي تحت آزمايش سه محوري سيكلي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : سعيد كاغذكناني

تاریخ:

اسيدكاري در سازندهاي كربناته و تاثير آن برروي ضريب پيوسته

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : افشين محمدي

تاریخ:

مدلسازي شكست هيدروليكي در مخازن نفت با در نظر گرفتن تاثير درجه حرارت

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : امير طاهري

تاریخ:

بررسي و تعيين پنجره گل حفاري بهينه در چاه هاي افقي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : محمد حيدري

تاریخ:

ساخت مدل ژئو مكانيكي سه بعدي مخزن هيدروكربني براساس داده هاي لرزه اي جهت تحليل مخزن و پايداري چاه

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : عرفان رحيمي

تاریخ:

تعيين تاثير درصد ريزدانه برروي مقاومت خاك هاي تثبيت شده بارزين اپوكسي وصمغ فارسي

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : يوسف شكاري

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي رفتار خاك ماسه اي حاوي پلي استايرن منبسط شده تحت آزمايش سه محوري بزرگ مقياس

نام اساتید: حسن قاسم زاده
Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : علي بيات اصغرنژاد