محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

Microscopic properties of diesel-contaminated illite soil

نویسندگان: حسين صافحيان, علي رجبي, حسن قاسم زاده

Hossein Safehian, Ali Rajabi, Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش:

The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE'19)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

مدل سازي توليد ماسه به كمك روش SPH دو فازه ي توام

نویسندگان: حسن قاسم زاده, احمد علي خدايي اردبيلي

Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

3rd Iranian Conference of Geotechnical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

بررسي نفوذ پذيري نسبي نفت در محيط سه فازي با استفاده از روابط تحليلي و تجربي

نویسندگان: حسن قاسم زاده, سعيد بابايي

Hasan Ghasemzadeh, Saeed Babaei

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

3rd Iranian Conference of Geotechnical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

تعيين ضرايب اندركنش بين شمع هاي مايل تحت اثر بار ديناميكي

نویسندگان: محمد امين فلاحي, حسن قاسم زاده, ايرج رحماني

mohammad amin fallahi, Hasan Ghasemzadeh, iraj rahmani

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

3rd Iranian Conference of Geotechnical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

مطالعه پارامتري تاثير خواص خاك هاي چسبنده در ميزان فشار جبهه كار تونل هاي مكانيزه

نویسندگان: حسن قاسم زاده, سعيد بابايي, اميرحسن رضايي

Hasan Ghasemzadeh, Saeed Babaei, amirhasan rezaiee

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

3rd Iranian Conference of Geotechnical Engineering

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

Modeling of oil transport in porous media using multiscale method with adaptive mesh refinement

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمد صنايع پسند

Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Sanaye Pasand

عنوان همایش:

international symposium on energy Geotechnics

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

Modelling of surface subsidence induced by tunnelling using Artificial Neural Network

نویسندگان: عليرضا ايرواني, حسن قاسم زاده, محمدجواد ولدان زوج

AliReza Iravani, Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش:

ITA - AITES WORLD TUNNEL CONGRESS

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

بررسي اندركنش حفاري يك تونل غيرهمسطح در اطراف يك تونل قديمي

نویسندگان: حسن قاسم زاده, مرتضي شكيبا

Hasan Ghasemzadeh, Morteza Shakiba

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

5th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

بررسي تاثير گازوئيل بر مقاومت فشاري محصور نشده و PH خاك رس تثبيت شده با سيمان

نویسندگان: حسن قاسم زاده, حسين خياطيان, آرمين افراسيابي

Hasan Ghasemzadeh, Hossein Khayatian, Armin Afrasibi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

كاربرد فن آوري نانو در رفع آلاينده هاي زيست محيطي

نویسندگان: سامان نيكوئي, حسن قاسم زاده

Saman Nikooee, Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

مروري بر روش هاي حفاري شهري و سيستم هاي نوين انجام آن

نویسندگان: حسن قاسم زاده, حسين خياطيان

Hasan Ghasemzadeh, Hossein Khayatian

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

بررسي اثر اندركنش خاك و سازه با وجود ميراگرهاي مختلف

نویسندگان: رضا خدابخشي سورشجاني, حسن قاسم زاده

Reza Khodabakhshi sooreshjani, Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

استفاده از پليمر آكريليك آب پايه جهت بهسازي خاك رسي

نویسندگان: ايدا مهرپژوه, حسن قاسم زاده

Aida Mehrpajouh, Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

بررسي تاثير پوزولان در بهسازي خاك هاي واگرا

نویسندگان: مجتبي استوار, حسن قاسم زاده

Mojtaba Ostovar, Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

4th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

ارزيابي عددي اثرات سرعت هاي بالاي جريان در نسبت بهره دهي و ماسه دهي چاه

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, احمد علي خدايي اردبيلي

Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي نفت،گاز،پتروشيمي و HSE

1st International Conference on Oil Gas Petrochemical and HSE

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

مقايسه تاثير آلاينده هاي هيدروكربني بر پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك ايليت و مخلوط خاك كائولينيت و بنتونيت

نویسندگان: حسن قاسم زاده, حسين خياطيان

Hasan Ghasemzadeh, Hossein Khayatian

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

فن آوري هاي نوين در استخراج نفت از مخازن

نویسندگان: حسن قاسم زاده, سامان نيكوئي

Hasan Ghasemzadeh, Saman Nikooee

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

Investigation of necessity of providing fully coupled thermo-hydro-mechanical models for fractured reservoirs

نویسندگان: حسن قاسم زاده, زكيه حريف بيلندي

Hasan Ghasemzadeh, Zakieh Harif Bilondi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت

2nd National Conference on Petroleum Geomechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

مدل چندمقياسي تغيير شكل پذير براي مخازن متخلخل نفتي با در نظر گرفتن موئينگي

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمد صنايع پسند

Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Sanaye Pasand

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت

2nd National Conference on Petroleum Geomechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

تاثير آلاينده گازوئيل بر تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي

نویسندگان: علي محمد رجبي, حسن قاسم زاده, حسين صافحيان

alimoamad rjabi, Hasan Ghasemzadeh, hoein safehian

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

5th International Conference on Geotechnical Engieering and Soil Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

بررسي پارامترهاي هندسي و مقاومتي برعملكرد تونل تحت اثر انفجار سطحي

نویسندگان: حسن قاسم زاده, مرتضي شكيبا

Hasan Ghasemzadeh, Morteza Shakiba

عنوان همایش: كنفرانس ملي پدافند غير عامل و توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مدل سازي پديده فرونشست ناشي از تونل سازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و داده هاي ترازيابي دقيق

نویسندگان: عليرضا ايرواني, حسن قاسم زاده, محمدجواد ولدان زوج

AliReza Iravani, Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

9th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

كاربرد روش عددي منيفلد در تحليل استاتيكي تير و صفحه در حالت تنش مسطح

نویسندگان: حسن قاسم زاده, حامد كريمي

Hasan Ghasemzadeh, Hamed Karimi

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پ ژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

3rd National 1st International Conference in applied research on Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸

Numerical Manifold Method Theory and Application in One-Dimensional Dynamic Contact Problems

نویسندگان: حسن قاسم زاده, حامد كريمي

Hasan Ghasemzadeh, Hamed Karimi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

3th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

مقايسه روش هاي مختلف اجراي تونل هاي ترافيكي در شهر تهران

نویسندگان: حسن قاسم زاده, هانيه قائمي

Hasan Ghasemzadeh, Hanieh Ghaemi

عنوان همایش: دومين كنفرانس منطقه اي و يازدهمين كنفرانس تونل ايران

11TH IRANIAN AND 2ND REGIONAL TUNNELLING CONFERENCE

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي تغييرات مقاومتي خاك هاي آلوده توسط روش اصلاح با آهك

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمدرضا طبائيان

Hasan Ghasemzadeh, Mohammadreza Tabaiyan

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

مروري بر روش هاي مختلف مقابله با خاك هاي آلوده

نویسندگان: سيدميلاد طبائيان, حسن قاسم زاده

Seyyed Milad Tabaeian, Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

EFFECTS OF FLING STEP AND FORWARD DIRECTIVITY ON SEISMIC RESPONSES OF SOIL SITES

نویسندگان: جواد اسدي فلاح, وحيد ملكي, حسن قاسم زاده

Javad Asadifallah, , Hasan Ghasemzadeh

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس زلزله شناسي و مهندسي زلزله

7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

Multiscale mesh analysis of water injection in heterogeneous porous media

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, احسان طاهري

Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت

First National Conference on Petroleum Geomechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

M3GM Application in petroleum reservoir simulation

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, احسان طاهري

Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت

First National Conference on Petroleum Geomechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

دامنه امواج بازتابي و انتقالي در مرز لايه خاك حاوي نفت و آب

نویسندگان: حسن قاسم زاده, مجيد ميرزانژاد

Hasan Ghasemzadeh, Majid Mirzanejad

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت

First National Conference on Petroleum Geomechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بررسي فني و اقتصادي تيغه هاي جدا كننده داخلي نوين و متداول در صنعت ساختمان كشور و مقايسه آنها

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمد پيلوار

Hasan Ghasemzadeh, Mohamad Pilvar

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

3rd national conference on new material and structures

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تحليل حدي شيب هاي خاكي توسط روش المان محدود صلب

نویسندگان: امير محمد مراتي, حسن قاسم زاده, سيد محمد فريد آستانه

, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري

2nd International Congress on Structure Architecture Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

بررسي ت ثير سيال غير خيس كننده حفره اي بر انتشار موج فشاري دوم در يك محيط متخلخل غيراشباع سه فازي

نویسندگان: حسن قاسم زاده, مجيد ميرزانژاد

Hasan Ghasemzadeh, Majid Mirzanejad

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

مدلسازي چند مقياسي مخازن نفتي

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, احسان طاهري

Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: دومين كنفرانس ذخيره سازي و مخازن نفت و گاز

Petro Storage Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

الگوي رفتاري ريز صفحه اي براي سنگ هاي متخلخل

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, احمد علي خدايي اردبيلي

Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

بررسي عوامل موثر بر عملكرد شمع هاي مماسي با استفاده از مدل سازي عددي با نرم افزار ABAQUS 3D

نویسندگان: محمدعلي حيدري, حسن قاسم زاده, سيد محمد فريد استانه

, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

cavity detection with ground penetrating radar using finite difference time domain simulation

نویسندگان: حسن قاسم زاده, مهدي جوادي

Hasan Ghasemzadeh, Mehdi Javadi

عنوان همایش: اولين همايش ملي و دومين كارگاه تخصصي رادار نفوذي به زمين (GPR)

1st National Conference and 2nd Workshop on Ground Penetrating Radar

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

ارائه ي يك مدل رفتاري الاستو-پلاستيك جهت بررسي رفتار هيدرومكانيك خاك هاي رسي متورم شونده غيراشباع

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمد حسين سجودي, سيدعلي قريشيان اميري, محمد حسن كرمي

Hasan Ghasemzadeh, , Seyed Ali Ghoreishian Amiri,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International Conference on Civil Engineering Architecture Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ژاپن / Japan

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

Soil uncertainty effect assessment on confinement-convergence urban tunnel design method with emphasis on different main alluvium of Tehran

نویسندگان: حسن قاسم زاده, احسان زينلي, حميدرضا شعبان زاد

Hasan Ghasemzadeh, Ehsan Zeinali, Hamidreza Shabanzad

عنوان همایش:

Asian Conference on Civil Material and Environmental Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Approximation of Nonlinear Terms in the Pressure-Based Solution of Multiphase Flow Equations in Porous Media

نویسندگان: حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد, سيدعلي قريشيان اميري, ح منتظري

Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyed Ali Ghoreishian Amiri,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تحليل حالت تنش مسطح به روش منيفلد درجه 3 و مقايسه آن با روش اجزا محدود

نویسندگان: حسن قاسم زاده, محمد علي رمضان پور

Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

The influence of grains contact on compressional waves attributes in saturated porous media

نویسندگان: حسن قاسم زاده, اميرعلي ابونوري

Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Multiscale Advance Features in Modeling Oil Transport in Porous Media

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, احسان طاهري

Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

اثر انفجار سطحي بر تونل در خاكهاي ماسه اي غيراشباع

نویسندگان: حسن قاسم زاده, دانيال شيني دشت گلي

Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

اثر انفجار سطحي بر تونل در خاكهاي خشك و اشباع

نویسندگان: حسن قاسم زاده, دانيال شيني دشت گلي

Hasan Ghasemzadeh,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵

حل عددي معادلات جريان در مخازن هيدروكربني با استفاده از روش حجم كنترل اجزا محدود 1 تئوري

نویسندگان: سيدعلي قريشيان اميري, حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد, غلامحسين منتظري

Seyed Ali Ghoreishian Amiri, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad,

عنوان همایش: چهاردهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

The 14th Conference of chemical Engineering (ICHEC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵

حل عددي معادلات جريان در مخازن هيدروكربني با استفاده از روش حجم كنترل اجزا محدود 2 گسسته سازي و كاربرد

نویسندگان: سيدعلي قريشيان اميري, حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد, غلامحسين منتظري

Seyed Ali Ghoreishian Amiri, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad,

عنوان همایش: چهاردهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

The 14th Conference of chemical Engineering (ICHEC)