سال: ۱۳۹۸

اجراي عمليات نگهداري و تعميرات متعلقات مجموعه پرچم در اراضي عباس آباد و آبنما در بوستان طالقاني

همکاران: حسن قاسم زاده

Hasan Ghasemzadeh

سال: ۱۳۹۴

مدلسازي چند مقياسي حركت نفت در محيط متخلخل تغيير شكل پذير

همکاران: حسن قاسم زاده

Hasan Ghasemzadeh

سال: ۱۳۹۳

بررسي روش منيفلد در تحليل دو بعدي

همکاران: حسن قاسم زاده

Hasan Ghasemzadeh

سال: ۱۳۹۲

شبيه سازي جريان دوفازي در محيط ناهمسانگرد به روش احجام محدود

Two phases flow simulation in anisotropic media by finite volumes method

همکاران: حسن قاسم زاده

Hasan Ghasemzadeh

سال: ۱۳۹۰

طراحي و ساخت سيستم تراورس و دال خط كامپوزيتي از بتن اليافي و بتن سبك جهت كاربرد در خطوط ريلي راه آهن و مترو

همکاران: حسن قاسم زاده

Hasan Ghasemzadeh