از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ تا تاریخ :

رييس كميسيون تخصصي فني مهندسي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مدلسازي و شناسايي سيستم هاي ديناميكي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضو كار گروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقيقي در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

مدير گروه كنترل

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

انجمن علمي ابزار دقيق

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ تا تاریخ :

سرپرست آز ابزاردقيق

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

مدير مسئول مجله كنترل