مشخصات فردی

نام: حمید

نام خانوادگی: خالوزاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: h_khaloozadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۲۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidKhaloozadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق