طراحي ساخت و اجرا همزمان سازي سيستم آشوبي همراه با تاخير

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدميثم عقلمند

طراحي و ساخت سيستم كنترل مكان براي سيستم سرو هيدرو موتور دوار در حضور نويز و اغتشاش

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : آزيتا ملك

طراحي و ساخت سيستم كنترل سرعت حلقه بسته يك موتور DC به صورت بي سيم با استفاده از فرستنده - گيرنده هاي Bluetooth

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, بابك توسلي, حميد خالوزاده
Mahdi Ehsanian Mofrad, Babak Tavassoli, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مينو موحد

طراحي ساخت و اجراي همزمان سازي سيستم آشوبي همراه با تاخير

نام اساتید: محمدعلي نكويي, محمد تشنه لب, حميد خالوزاده
Ali Mohammad Nekouei, Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : نيما اميري

كنترل تطبيقيstr سيستم هيدروليكي موجوددرآزمايشگاه ابزاردقيق

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, موسي آيتي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Mosa Ayati
نام دانشجو : كيهان دهقاني محمدي

حذف نويز صوتي به روشهاي فيلترسازي تطبيقي

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, رسول دلير روي فرد
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : مريم روزبهاني

طراحي ساخت واجراي همزمان سازي سيستم هاي آشوب با پارامترهاي مجهول

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مهسا قاسمي

طراحي وساخت مدارات قرائت وكنترل و تحريك حسگر ميكرو كانتيلور اسيلاتوري

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي احسانيان مفرد, مهدي زمانيان
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدرضا نيري

راه اندازي سيستم الكترو - پنوماتيك آزمايشگاه ابزار دقيق

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فرزاد سليماني قرخلو

طراحي و ساخت وپياده سازي دور سنج موتور بااستفاده از سنسوراثرهال(Hall-Effect zero speed sensor)(HS)

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : روح اله آزرمي

طراحي وساخت سيستم كنترل سرعت حلقه بسته يك موتور سرو به صورت بي سيم با استفاده از فرستنده - گيرنده هاي HM -TR

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي زمانيان, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Zamanian, Babak Tavassoli
نام دانشجو : فرزين نعمتي

اندازه گيري گشتاور يك موتور با استفاده از نيروسنج واستفاده از اطلاعات آن در كنترل سرعت موتور

نام اساتید: حميد خالوزاده, رسول دلير روي فرد, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Rasool Dalirrooy Fard, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : زينب گدازگر

طراحي وساخت مدار فاصله سنج با استفاده از سنسورهاي Ultrasonic

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي, حميدرضا تقي راد
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سينا جهانداري

طراحي وساخت سيستم كنترل كوره حرارتي براي رديابي دما

نام اساتید: حميد خالوزاده, الهام نوبري, رسول دلير روي فرد
Hamid Khaloozadeh, , Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : نسرين يزدانيان

اندازه گيري گشتاور يك موتور با استفاده از كرنش سنج ونيروسنج واستفاده از اطلاعات آن در كنترل سرعت موتور

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : شرف نساء لاك تراش

طراحي وپياده سازي سيستم كنترل تردد مبتني بر تشخيص اثر انگشت

نام اساتید: حميد خالوزاده, رسول دلير روي فرد
Hamid Khaloozadeh, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : فاطمه كاظمي كرد آسيابي

طراحي، ساخت وكنترل سامانه الاكلنگ تك ملخه

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مرضيه عبداله نژاد

طراحي وساخت مدار راه انداز يك سامانه مكانيكي جهت كنترل فاصله به دو روش كنترل ديجيتال و آنالوگ

نام اساتید: حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد
Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : فاطمه زهرا ميثمي

راه اندازي ،بررسي عملكردو مقايسه انواع حسگرها در بسته آموزشيSensoric

نام اساتید: حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد
Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : نازيلا نجفي

ساخت و راه اندازي ماژول تشخيص و اندازه گيري غلظت گاز منوكسيد كربن

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : اسماعيل شهبازي نيا

طراحي، ساخت وكنترل سامانه سطح مايع همراه با پياده سازي كنترل كننده در PLC

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : نويد عاج لو

طراحي و ساخت كنترل كننده تطبيقي سرعت و موقعيت سروموتور هيدروليكي خطي

نام اساتید: حميد خالوزاده, رسول دلير روي فرد
Hamid Khaloozadeh, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : مهسا گودرزي علي اكبري

تخمين و كنترل جريان مايع خروجي از مخزن توسط سنسور فشار( طراحي سنسور نرم افزاري )

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فائزه جوادي

كنترل بي سيم سيستم دورو توره

نام اساتید: حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد
Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمد سميعي اصفهاني

پياده سازي روش هاي فيلترينگ UKF,EKF,KF و PF براي مساله رديابي اهداف با مانور با استفاده از سنسور GPS

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فرانك محمدقلي زاده بورا

طراحي و ساخت سيستم دريافت وارسال داده به صورت بي سيم از طريق سيم كارت

نام اساتید: حميد خالوزاده, رسول دلير روي فرد
Hamid Khaloozadeh, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : آريا فرشادي

طراحي يك سيستم مديريت هوشمند پايش و كنترلي ساختمان (BMS)

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : الهام مكاري منشادي

طراحي وساخت و شبيه سازي (GUI) سيستم كنترل بدون سيم زواياي جهت فراز(Pitch) و جهت حركت سمت (Yaw) با كنترل كننده هاي مدرن و كلاسيك

نام اساتید: حميد خالوزاده, رسول دلير روي فرد
Hamid Khaloozadeh, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : تيمور حسينعلي زاده

طراحي و ساخت مكان سنج و سرعت سنج ديجيتالي

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي رضا فاتحي
Hamid Khaloozadeh, Alireza Fatehi
نام دانشجو : عميد خيرانديش

طراحي و ساخت خطكش ديجيتالي با استفاده از امواج فراصوت

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : بهاره مجيدنيا

طراحي و ساخت كنترل كننده موقعيت محورهاي xوy دستگاه چاپگر(Plotter) با رابط بي سيم(Wireless)

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : احمد قدسي دهقي

طراحي و ساخت دستگاه چاپگر(Plotter) با رابط بي سيم(Wireless)

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محسن رحمتي

طراحي وساخت سامانه اعلام خطر افزايش غلظت گازLPG

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي زمانيان
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : حسام عبدالمطلبي

تخمين فلوي هوا با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري(سامانه اندازه كيري فلوي گازي آزمايشگاه ابزار دقيق)

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمدسعيد ابراهيمي سعدآبادي

طراحي و ساخت سيستم كنترل گوي معلق مغناطيسي

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ناصر فرياد

تخمين فلوي هوا با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري (سامانه اندازه گيري فلوي گازي آزمايشگاه ابزار دقيق)

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : احسان يوسفي

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل تردد مبتني بر تشخيص اثر انگشت

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي زمانيان
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مرضيه وطن دوست محمديه

طراحي و پياده سازي سامانه مديريت هوشمند ساختمان بااستفاده از پايش داده هاي سنسوري

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : نسرين نوري

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص رنگ با استفاده از سنسور مبدل نور به فركانس

نام اساتید: حميد خالوزاده, مه سان توكلي كاخكي
Hamid Khaloozadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : صادق اخلاقي

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل تطبيقي زاويه فراز (pitch) بدون سيم براي سيستم دو موتوره

نام اساتید: حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد
Hamid Khaloozadeh, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : سينا مرادي بجستاني

اينترنت اشياء و بررسي كاربرد آن در اتوماسيون صنعتي

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : سعيد ناصري پور

طراحي و ساخت سيستم سنجش دما با استفاده از سنسورهاي غير تماسي pyrometer

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي زمانيان
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : حميدرضا ابريشمي زاده

طراحي و ساخت ميكرو كواد روتور با هدف برقراري پايداري افقي آن و پرواز آن

نام اساتید: حميد خالوزاده, جعفر حيراني نوبري
Hamid Khaloozadeh, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدرضا جهاني دولت آباد

طراحي و ساخت سامانه شناسايي با استفاده از امواج راديويي (RFID)

نام اساتید: حميد خالوزاده, اميرحسين نيكوفرد
Hamid Khaloozadeh, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : مريم آهنگ

شبيه سازي و پياده سازي ارسال امن اطلاعات و بازيابي آن، به كمك سيستم هاي آشوبي

نام اساتید: حميد خالوزاده, جعفر حيراني نوبري
Hamid Khaloozadeh, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : امير پورصابري

طراحي و ساخت دستگاه برش ليزري با رابط بي سيم (wireless)

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيداميررضا علوي

طراحي و ساخت سطح سنج شناور مغناطيسي هوشمند

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : رضا صفري

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ جنگل ها و مراتع جهت اعلان آتش سوزي با تغذيه خورشيدي و شيوه ارتباطي ماژول پيامك

نام اساتید: حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : حميدرضا چاوشي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

طراحي و ساخت كنترل سرعت موتور dc به صورت بي سيم با قابليت تضعيف نويز اغتشاش

نام اساتید: حميد خالوزاده, بيژن معاوني
Hamid Khaloozadeh, Bijan Moaveni
نام دانشجو : مسعود آقاپور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

طراحي كنترل كننده تطبيقي ديجيتال سطح مايع و پياده سازي آن

نام اساتید: حميد خالوزاده, مه سان توكلي كاخكي
Hamid Khaloozadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : اميد پيام

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

ساخت گلخانه هوشمندي كه شرايط رشد و نگهداري گياه را از زمان كاشت فراهم آورد و عوامل محيطي موثر بر رشد را نيز كنترل كند

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : اميد گلابي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

طراحي و ساخت سيستم هوشمند گام شمار با قابليت اتصال بي سيم به تلفن همراه

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيده فاطمه ساداتي

تاریخ:

طراحي ساخت قلاده هوشمند با قابليت دسترسي به موقعيت و پايش فعاليتهاي فيزيكي

نام اساتید: حميد خالوزاده
Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : اميرحسين بهرام نيا