سال: ۱۳۹۵

مديريت زمان ارتقاي بهره وري و اثربخشي شخصي و تعادل كار و زندگي

time management

نویسندگان: مژگان آذرخش, فريد خوش الحان
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۹۷۰۵۱۵۶