از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو حقيقي در شوراي آموزشي مشترك دوره هاي مديريت صنعتي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاء در توسعه ي آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

مدير گروه توليد صنعتي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

داور دهمين جشنواره علمي نظم و امنيت

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

رئيس اداره امور آموزش هاي الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۰

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ تا تاریخ :

عضو ثابت كميته منتخب دانشكده صنايع

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

اعضاي كميته هاي تخصصي و داخلي انجمن هاي علمي