محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

يك مدل دو سطحي مبتني بر نظريه بازي ها براي مكان يابي رقابتي تسهيلات با رويكرد كاهش تدريجي پوشش مشتريان

نویسندگان: ياسمن يزديان اناري, فريد خوش الحان

Yassaman Yazdian, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

15 th Iran International Industrial Enginneering Conference

محل برگزاری: فرانسه / France

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

stochastic optimization of dairy supply chain valorization model by considering byproducts

نویسندگان: سيده روزيتا ابراهيمي, فريد خوش الحان, قادرزاده حامد

Seyyedeh Rozita Ebrahimi, Faried Khoshalhan, Hamed Ghdarzadeh

عنوان همایش:

the second European International Conference on Industrial Engineering and operations Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

برنامه ريزي مسير با وسايط نقليه برقي با قابليت شارژ در طول سفر

نویسندگان: سهيل جليلي بوالحسني, فريد خوش الحان

Soheil Jalilibolhassani, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

4th international Industrial Engineering conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

مساله مسيريابي وسيله نقليه الكتريكي با ايستگاه هاي شارژ و پنجره هاي زماني نرم

نویسندگان: سهيل جليلي بوالحسني, فريد خوش الحان

Soheil Jalilibolhassani, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

The 10th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

مروري بر ابزارهاي كاربردي و نقش ارزش افزايي در مديريت زنجيره تامين لبني

نویسندگان: سيده روزيتا ابراهيمي, فريد خوش الحان, حامد قادرزاده

Seyyedeh Rozita Ebrahimi, Faried Khoshalhan, Hamed Ghaderzadeh

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كشاورزي

4th international conference on applied research in agriculture science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

مسئله مستحكم سازي جهت محافظت از تسهيلات در معرض اختلال

نویسندگان: سيد پارسا پرواسي, رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان

Seyyed parsa Parvasi, Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها

2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISU)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

ارايه يك مدل سه سطحي مكان يابي تسهيلات دفاعي با در نظر گرفتن افق زماني همراه با رويكرد استكلبرگ

نویسندگان: سيد پارسا پرواسي, رضا بشيرزاده, فريد خوش الحان

Seyyed parsa Parvasi, Reza Bashirzadeh, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: مسابقه كنفرانس بين المللي جامع علوم مهندسي در ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

حل مسئله زمان بندي دسته اي در محيط جريان كارگاهي با در نظر گرفتن زمان آماده بودن

نویسندگان: ارغوان رشيدي نژاد, فريد خوش الحان

Arghavan Rashidi nezhad, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

12th International Conference on Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

رويكرد جستجوي ممنوع براي مساله مسيريابي وسيله نقليه با امكان بارگيري مجدد كالا

نویسندگان: سهيل جليلي بوالحسني, فريد خوش الحان

Soheil Jalilibolhassani, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت اقتصاد و مهندسي صنايع

international conference on management economics and industrial engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

شناسايي عوامل ريسك براي ناب چابك سازي زنجيره تامين (مورد مطالعه لجستيك دريايي)

نویسندگان: فريد خوش الحان

Faried Khoshalhan

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

International Conference on Management and Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

بررسي شرايط قيمت گذاري اتوبوس و مترو تحت سياست هاي يكپارچه حمل و نقل شهري به كمك نظريه بازي ها

نویسندگان: احسان عطار, فريد خوش الحان

Ehsan Attar, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

كاربرد نظريه بازي ها در تحليل رفتار خريد مشتريان برخط

نویسندگان: الهام خرمن دار, فريد خوش الحان, محمد خانميرزايي

Elham Kharmandar, Faried Khoshalhan, Mohammad Khanmirzaee

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي تحقيقات بازاريابي

Marketing Research Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

بهينه سازي چند هدفه مساله مساله مكان يابي - مسير يابي چند انباري با امكان بارگيري مجدد كالا

نویسندگان: سهيل جليلي بوالحسني, فريد خوش الحان

Soheil Jalilibolhassani, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي و چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين

The 6th National 4th International Logistics Suuply Chain Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تخصيص هزينه در بازي همكارانه مسيريابي وسيله نقليه

نویسندگان: سهيل جليلي بوالحسني, فريد خوش الحان

Soheil Jalilibolhassani, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي و چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين

The 6th National 4th International Logistics Suuply Chain Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

هماهنگ سازي زنجيره تامين غير يكپارچه با استفاده از قرارداد خريد مقادير بازگشتي با در نظر گرفتن تقاضاي وابسته به قيمت و تبليغات

نویسندگان: سيده روزيتا ابراهيمي, فريد خوش الحان

Seyyedeh Rozita Ebrahimi, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

11th International Industrial Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

طراحي مدل ساختاري لجستيك يكپارچه هوشمند تركيبي به منظور ناب-چابك سازي زنجيره تامين، مورد مطالعه، حوزه هاي كاركردي دريائي

نویسندگان: طاهر كلانتري, فريد خوش الحان

TAHER KALANTARI, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد مديريت حسابداري و علوم اجتماعي

1st International Conference on Economics Managment Accounting Social Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

هماهنگي زنجيره ت مين با استفاده از قرارداد به اشتراك گذاري درآمد تحت نظريه بازي ها

نویسندگان: منا طاهري, سيده روزيتا ابراهيمي, فريد خوش الحان

Mona Taheri, Seyyedeh Rozita Ebrahimi, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

شناسايي عوامل تاثير گذار در طراحي مناسب ساختار رياضي مدل هاي مسيريابي و زمانبندي كشتي SRP

نویسندگان: فريد خوش الحان, طاهر كلانتري

Faried Khoshalhan, TAHER KALANTARI

عنوان همایش: اولين همايش ملي فناوري هاي نوين دريايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

A game theoretic approach to coordinate pricing and co-op advertising in two echeon supply chain

نویسندگان: امين عليرضائي, محمد خانميرزايي, فريد خوش الحان

Amin Alirezaei, Mohammad Khanmirzaee, Faried Khoshalhan

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي ايراني تحقيق در عمليات

6th International Conference of Iranian Operations Research Society