مقايسه تطبيقي دروس دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاهها

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : هانيا سپهري فر

تدوين چارچوبي براي طراحي و ارزيابي مدل كسب و كار الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مژگان كمالي

پروزه-الكترونيكي كيفيت در آموزش عالي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : محمد كلانتري

رويكردهاي مختلف در تصميم گيري

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : امير كامل اروميه

آشنايي با مباني مديريت عملكرد در سازمان

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : عبداله اعظمي

استفاده از آي تي درصنعت گردشگري-الكترونيكي پروژه

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : الميرا اميري ثوري

مسيريابي درشبكه هاي كامپيوتري-پروژه الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مريم دشتي ابيانه

پروزه الكترونيكي - مدل تعالي سازمان

efqm

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : خديجه احمدي

پروزه الكترونيكي - مديريت كيفيت

qm

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : سمانه يوسفي

پروژه- الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : صالح هوشنگي

ارزيابي سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات درسازمان ها پروژه الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : علي رستمي

مديريت كيفيت در صنعت مرغداري

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : مسعود افشار

آنتولوژي وب معنايي و تجارت الكترونيك -پروژه الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : سعيد اسماعيلي فرد

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : شقايق جابرانصاري

مديريت امنيت اطلاعات برمبناي آي تي آي ال-الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : حسين قناد

مديريت خدمات فناوري اطلاعات برمبناي روش آي تي آي ال -الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : آناهيتا صفاجو

سبك هاي تصميم گيري رهبران سازمانها- الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : محمد زرندي

تدوين و طراحي فرايندهاي اموزشي دفتر اموزش هاي الكترونيكي دانشگاه - الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : نعيمه سليمان آهي

بررسي عملكرد موتورهاي جستجوو نحوه عملكردالگوريتم هاي رتبه بندي وب سايت ها و ابزارهاي وابسته - الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : سيدمحمد حسيني

مهندس اجتماعي - الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : تاده قهرمانيانس

رقابت پذيري - الكترونيكي

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : شروين حداد

مقايسه كارت امتياز متوازن با مدل تعالي سازمان

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : نيلوفر راستي

آشنايي با نرم افزار فري مايند براي تهيه نقشه ذهني

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : نازنين غيوردوزنده

انتخاب نرم افزار ارتباط با مشتري در بانك

نام اساتید: فريد خوش الحان
Faried Khoshalhan
نام دانشجو : پرند بازالهي