سال: ۱۳۹۸

آموزش ابزار مونت كارلويGeant4

Geant4 Monte Carlo training tools

نویسندگان: فائزه رحماني, محمدتقي بطيار
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۲۴۲

سال: ۱۳۹۶

روش‌هاي مونت كارلو در ترابرد ذرات

Monte carlo methods for particle transport

نویسندگان: فائزه رحماني
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۵۴۹

سال: ۱۳۹۴

آموزش ابزار مونت كارلويي GEANT4

نویسندگان: فائزه رحماني, محمدتقي بطيار
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۲۴۲