از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تا تاریخ :

مشاور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري در امور زنان و خانواده

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

دبير بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا تاریخ :

مشاور رئيس دانشگاه در امور زنان

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ تا تاریخ :

سردبير و عضوهيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي Radiation physics and ingineering

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ تا تاریخ :

مدير گروه فيزيك هسته اي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ تا تاریخ :

عضويت در هيات تحريريه نشريه علمي _پژوهشيNclear physics and Engineering (فيزيك هسته اي)

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي فيزيك هسته اي