شبيه سازي و طراحي يك سيستم اندازه گيري اكتيويته مواد غذايي

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : ميترا وصال

شبيه سازي تابع پاسخ سيستم طيف نگاري گاما در محيطهاي آبيبا استفاده از كد مونت كارلوي ام سي ان پي

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : نفيسه كارگرشريف اباد

محاسبات اندازه گيري طيف نوترون وفوتون ونيز در پرتوي ايجاد شده اطراف دستگاه پلاسماي كانوني2.5 كيلو ژول

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : زهرا نظري

طراحي وشبيه سازي يك سوند جديد اندازه گيري چگالي به روش گاما- گاما ( داراي دو كوليماتور )

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : سعيده فيروزآبادي

روش هاي توليد راديو داروي 99 ام تي سي

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : مريم نجفي

طراحي سطح سنج هسته اي براي كاربرد مخازن نفتي با استفاده از كد شبيه سازي ام سي ان پي

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : نفيسه رنجبراوجي

طراحي مفهومي آشكارساز چندين لايه كندكننده نوترون براي اندازه گيري طيف نوترون

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : سيدمحمديحيي مي بدي

مروري بر روش درماني با نوترون مبتني بر گير اندازي

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : جمال صفري طاقوستاني