تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

طراحي مفهومي سامانه جستجوگر چشمه ي راديوايزوتوپي گاما

نام اساتید: فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, ياسر كاسه ساز
Faezeh Rahmani, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi,
نام دانشجو : علي فرزانه پورالوارس

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

طراحي مفهومي سيستم اندازه گيري اكتيويته مواد غذايي براي اندازه گيري 134Cs، 137Cs،40Kو131I

نام اساتید: فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, ياسر كاسه ساز
Faezeh Rahmani, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi,
نام دانشجو : سعيد داغينه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طراحي هدف بهينه به منظور توليد 99mTc با استفاده از اندركنش فوتونوتروني با شتابدهنده الكترون

نام اساتید: فائزه رحماني, فرشاد قاسمي, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Faezeh Rahmani, Farshad Ghasemi, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : علي تعقيبي خطبه سرا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طراحي مفهمومي آناليز فعالسازي نوترون با گاماي آني در راكتور تحقيقاتي تهران جهت كاربرد در BNCT

نام اساتید: فائزه رحماني, ياسر كاسه ساز, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Faezeh Rahmani, Yaser Kasehsaz, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : كامران بابائيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

طراحي مفهومي نگاره گر (سوند ) نوترون - گاما به منظور سنجش نسبيت كربن به اكسيژن در سازندهاي نفت خيز

نام اساتید: فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, ياسر كاسه ساز, محمد زارع
Faezeh Rahmani, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi, , Mohamad ZARE
نام دانشجو : علي روحي سه ساري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي مفهموي نگاره گر (سوند ) نوترون - نوترون حرارتي به منظور سنجش تخلخل در سازندهاي نفت خيز ( با اندازه گيري شاخص هيدروژن )

نام اساتید: فائزه رحماني, محمد زارع, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, ياسر كاسه ساز
Faezeh Rahmani, Mohamad ZARE, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi,
نام دانشجو : هادي درويش متولي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

طراحي مفهومي نگاره گر گاما- گاما به منظور سنجش چگالي سازند

نام اساتید: فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي, محمد زارع
Faezeh Rahmani, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi, Mohamad ZARE
نام دانشجو : مسرور نادري درباغشاهي

تاریخ:

ساخت سوسوزن يديدسزيم بهينه شده با استفاده از چندآلاينده Co-dopant به منظور افزايش كيفيت در آشكارسازي پرتو گاما و ايكس

نام اساتید: فائزه رحماني, سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, حسين حمزه پور
Faezeh Rahmani, Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : سجاد شاه ملكي

تاریخ:

طراحي مفهومي سيستم توليد باريكه فوتوني با استفاده از شتاب دهنده الكترون MeV 4-6 به منظور كاربرد در سامانه بازرسي كاميون مدل سيار و ارائه طرح حفاظ پرتوي آن

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : سحر عماري اله ياري

تاریخ:

امكان سنجي استفاده از فيبر نوري براي دزيمتري فوتون در شتاب دهنده الكترون - فوتون انرژي پايين

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : مريم ابراهيمي

تاریخ:

طراحي آشكارساز حساس به جهت پادنوترينو با استفاده از شبيه سازي با ابزار مونت كارلوي جينت 4

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : مرضيه غلامي نژاد

تاریخ:

توليد بهينه هدف مس 64 و 67 مبتني بر شتاب دهنده الكترون 10 مگا الكترون ولت با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : حجت عابدي منگودهي

تاریخ:

بررسي حساسيت به رطوبت و تغييرات چگالي نمونه در سيستم آناليز سيمان مبتني بر فعالسازي نوترون مبتني بر گاماي آني

نام اساتید: فائزه رحماني
Faezeh Rahmani
نام دانشجو : سيده امنه عدناني ساداتي