محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

توسعه طراحي مفهومي سامانه جستجوگر چشمه گاماي مفقودشده در محيط بسته در حضور چندين چشمه گاما به طور همزمان

نویسندگان: فائزه رحماني, علي فرزانه پورالوارس

Faezeh Rahmani, Ali FarzanehPoor Alwars

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

امكان سنجي توليد راديوايزوتوپ مس64 مبتني بر شتاب دهنده الكترون 10 مگا الكترون ولت با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

نویسندگان: حجت عابدي منگودهي, فائزه رحماني

Hojjat Abedi, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

پروتكل رشد بلور CsI به همراه آلاينده Tl به منظور كاربرد در طيف نگاري گاما

نویسندگان: سجاد شاه ملكي, فائزه رحماني

Sajad Shahmaleki, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و ششمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: مكزيك / Mexico

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure

نویسندگان: S Bedenko, G. N Vlaskin, N Ghalee, I. O Lutsik, R Irkimbekov, فائزه رحماني, H. R Vega-Carillo

S Bedenko, G. N Vlaskin, N Ghalee, I. O Lutsik, R Irkimbekov, Faezeh Rahmani, H. R Vega-Carillo

عنوان همایش:

THE XIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOLID STATE DOSIMETRY (ISSSD 2019)

محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

Feasibility Study on Mo-99 Production Using Hybrid Method Based on High Power Electron Accelerator

نویسندگان: علي تعقيبي خطبه سرا, فائزه رحماني, Masoud Mohseni Kejani, Hossein khalafi, Farshad Ghasemi

Ali Taghibi khotbeh-sara, Faezeh Rahmani, Masoud Mohseni Kejani, Hossein khalafi, Farshad Ghasemi

عنوان همایش:

10th International Particle Accelerator Conference(IPAC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

امكان سنجي توليد هيبريدي راديوايزوتوپ 99Mo با استفاده از شتاب دهنده الكترون پرتوان

نویسندگان: علي تعقيبي خطبه سرا, فائزه رحماني, مسعود محسني كجاني, حسين خلفي, فرشاد قاسمي

Ali Taghibi khotbeh-sara, Faezeh Rahmani, Masoud Mohseni Kojani, Hossein Khalafi, Farshad Ghasemi

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس هسته اي ايران

25th Nuclear Iranian Conference

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

Nuclear and Mechanical Design of Optimized Target for Mo-99 Production Using High Power Electron Linac

نویسندگان: علي تعقيبي خطبه سرا, فائزه رحماني, حسين خلفي, فرشاد قاسمي, مسعود محسني

Ali Taghibi khotbeh-sara, Faezeh Rahmani, Hossein Khalafi, Farshad Ghasemi, Masoud Mohseni

عنوان همایش:

29th Linear Accelerator Conference-LINAC18

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

طراحي مفهومي سامانه ي جستجوگر چشمه گامازاي نقطه اي مفقود شده

نویسندگان: علي فرزانه پورالوارس, فائزه رحماني

Ali FarzanehPoor Alwars, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1397

The Annual Physics Conference of Iran 1397

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

بررسي وضعيت كانال هاي پرتودهي راكتور تحقيقاتي تهران براي استفاده در ساختار آناليز فعالسازي نوترون جهت كاربرد در نوترون درماني با بور

نویسندگان: كامران بابائيان, فائزه رحماني, ياسر كاسه ساز

Kamran Babaiyan, Faezeh Rahmani, Yaser Kasesaz

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

بررسي اثر شعاع و ارتفاع نوار اندازه گيري در تعيين سرعت پرواز در طيف نگاري هوابرد مبتني بر اندازه گيري اكتيويته طبيعي نا شي از K، U و Th

نویسندگان: فائزه رحماني

Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تاثير آلاينده هاي Tl، Ca و Tm بر روي خواص سوسوزني CsI به عنوان آشكارساز گاما

نویسندگان: سجاد شاه ملكي, فائزه رحماني

Sajad Shahmaleki, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

بررسي ايجاد چشمه هاي نوتروني با استفاده از شتابدهنده ليزري پروتون

نویسندگان: هانيه سادات گلرخ, ياسر كاسه ساز, فائزه رحماني

Hanieh Sadat Golrokh, Yaser Kasesaz, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس هسته اي ايران

24th Iranian nuclear conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

طراحي هسته اي -مكانيكي هدف شتاب دهنده خطي توان بالاي الكترون به منظور توليد بهينه موليبدن 99 /تكنسيون 99 ام

نویسندگان: علي تعقيبي خطبه سرا, فائزه رحماني, فرشاد قاسمي

Ali Taghibi khotbeh-sara, Faezeh Rahmani, Farshad Ghasemi

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي شتابگرهاي ذرات و كاربردهاي آن

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

بهينه سازي روش توليد موليبدن 99 بر پايه شتابدهنده توان بالاي خطي الكترون

نویسندگان: علي تعقيبي خطبه سرا, فائزه رحماني, فرشاد قاسمي

Ali Taghibi khotbeh-sara, Faezeh Rahmani, Farshad Ghasemi

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1396

محل برگزاری: دانمارك / Denmark

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

Optimization Study on Production of Mo-99 Using High Power Electron Accelerator Linac

نویسندگان: علي تعقيبي خطبه سرا, فائزه رحماني, فرشاد قاسمي, ساسان احمديان نمين

Ali Taghibi khotbeh-sara, Faezeh Rahmani, Farshad Ghasemi, Sasan Ahmadian Namin

عنوان همایش:

8th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

طراحي مفهومي دستگاه اندازه گيري اكتيويته مواد غذايي

نویسندگان: فائزه رحماني, امين شرقي ايدو

Faezeh Rahmani, Amin Sharghi Ido

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

محاسبه زمان فروافت سيگنال سوسوزن هاي غيرآلي با استفاده از شكل پالس داينود لامپ تكثيركننده فوتوني به عنوان يك راهكار بررسي كيفيت رشد بلور

نویسندگان: سجاد شاه ملكي, فائزه رحماني

Sajad Shahmaleki, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

طراحي ابزار تخلخل سنج نوتروني به منظور استفاده چاه پيمايي هسته اي در سازندهاي نفت خيز

نویسندگان: هادي درويش متولي, فائزه رحماني, محمدرضا زارع

Hadi Darvish Motevali, Faezeh Rahmani, Mohammad Reza Zare

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

بررسي دقت ابزار تخلخل سنج نوتروني در سازندهاي داراي جاذب نوترون حرارتي

نویسندگان: هادي درويش متولي, فائزه رحماني, محمدرضا زارع

Hadi Darvish Motevali, Faezeh Rahmani, Mohammad Reza Zare

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

بهبود عملكرد ابزار اندازه گيري همزمان تخلخل نوتروني و تعيين نسبت كربن به اكسيژن با استفاده از آشكارساز لانتانيوم بروميد لايه نشاني شده با بور به جاي آشكارساز سديم يديد

نویسندگان: علي روحي سه ساري, فائزه رحماني, محمدرضا زارع

Ali Rouhi Sesari, Faezeh Rahmani, Mohammad Reza Zare

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

ارزيابي سيستم پايش نوترون داخل قلب راكتور VVER-1000 مدل V-446 شبيه سازي با استفاده از كد MCNP و ارزيابي با مقادير تجربي

نویسندگان: احسان اما جمعه, فائزه رحماني, حسين آفريده

Ehsan Emam Jomee, Faezeh Rahmani, Hossein Afarideh

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

نویسندگان: فائزه رحماني

Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

طراحي مفهومي نگاره گر گاما-گاما به منظور سنجش چگالي

نویسندگان: مسرور نادري درباغشاهي, فائزه رحماني, محمدرضا زارع

Masrour Naderi Darbaghshahi, Faezeh Rahmani,

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

شبيه سازي رديابي پرتوي به منظور تعيين مقدار نشت لوله هاي صنعتي

نویسندگان: ايوب خاتوني, فريدون عباسي دواني, فائزه رحماني

, , Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

طراحي و شبيه سازي زاويه سنج مينياتوري بتاولتائيك

نویسندگان: غلامرضا قاسمي نژاد, فائزه رحماني

, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

استخراج منحني هاي كاليبراسيون ابزار گاما-گاما در سنجش چگالي براي تصحيح اثر گل حفاري

نویسندگان: محمدرضا قرباني, فريدون عباسي دواني, فائزه رحماني

, , Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

طراحي مفهومي آرايه آشكارسازي به منظور تشخيص مكان چشمه راديوايزوتوپي

نویسندگان: فائزه رحماني

Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد گرماحرارتي راديوايزوتوپي (RTG) با توان ميلي وات

نویسندگان: ابوالحسن خواجه پور, فائزه رحماني

, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

مقايسه نتايج كدهاي مونت كارلويي FLUKA و MCNPX براي استفاده در شبيه سازي يك مجموعه شكل دهنده طيف نوترون هاي چشمه فوتونوتروني براي استفاده در مطالعات BNCT

نویسندگان: فاطمه صفري, نيما قلعه, فائزه رحماني

, , Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست ودومين كنفرانس هسته اي ايران

22nd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

بررسي تجربي ولتاژ بهينه لامپ ايكس جهت شناسايي مواد منفجره پنهان در بدنه خودرو

نویسندگان: سپيده عظيمي, فائزه رحماني, اسمعيل بيات, وحيد دوست محمدي

, Faezeh Rahmani, ,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

سيستم تشخيص مواد آلي از ساير مواد بر اساس پس پراكندگي ايكس

نویسندگان: سپيده عظيمي, فائزه رحماني, وحيد دوست محمدي, اسمعيل بيات

, Faezeh Rahmani, ,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

بررسي امكان پذير بودن استفاده از سيستم راديوگرافي نوتروني براي تحقيق هم محوري قرص هاي سوخت

نویسندگان: جواد امامي, فريدون عباسي دواني, فائزه رحماني, حسين خلفي

, , Faezeh Rahmani,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

بهينه سازي پارامترهاي باتري بتاولتائيك سيليكوني مبتني بر ديود سد شاتكي

نویسندگان: حسين خسروي نيا, فائزه رحماني, فريدون عباسي دواني

, Faezeh Rahmani,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

طراحي و شبيه سازي مولد RTG با توان ميلي وات بر اساس چشمه 90Sr

نویسندگان: ابوالحسن خواجه پور, فائزه رحماني

, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

طراحي باريكه مدادي شكل پرتو ايكس جهت تصويربرداري به روش پس پراكندگي

نویسندگان: سپيده سادات عظيمي, فائزه رحماني, اسمعيل بيات, وحيد دوست محمدي

, Faezeh Rahmani, ,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

طراحي و بهينه سازي باتري بتاولتائيك سيليكوني به منظور كاربرد در محدوده دمايي وسيع

نویسندگان: غلامرضا قاسمي نژاد, فائزه رحماني

, Faezeh Rahmani

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

محاسبه و بررسي اثر دفع الكترواستاتيك ناشي از بار تجمعي ذرات بتا در كلكتور باتري هسته اي بار مستقيم بر عملكرد باتري

نویسندگان: مرضيه جهاندوست, فائزه رحماني, غلامرضا عبائياني

, Faezeh Rahmani,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران

21st Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

مقايسه رفتار زماني فوتون هاي پس پراكنده در تفكيك مواد سبك و سنگين در روش بازرسي با استفاده از فوتون هاي پس پراكنده ايكس و قابليت كاربرد آن

نویسندگان: سپيده عظيمي, فائزه رحماني, اسمعيل بيات, وحيد دوست محمدي

, Faezeh Rahmani, ,

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

Annual Physics Conference of Iran