از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مركزي مواد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مهندسي زيست مواد بافت سخت

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو شواراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي و علم مواد