تهيه و مشخصه يابي گروه زيست فعالي از بيوسراميك هاي پايه سيليكا

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : شاهين فدوي

مطالعه اي بر سنتز سيليكات منيزيم رده پزشكي به روش سل-ژل

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : شادي رستگاري

مشخصه يابي گروهي از بيوسراميك هاي دو جزئي سيستم MgO-SiO2 تهيه شده به روش سل-ژل

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati
نام دانشجو : نيلوفر افتخاري

سنتز نانوساختارهاي فورستريت با روش شيميايي تر قليايي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati
نام دانشجو : اميد سيد مهدي كني

امكان سنجي سنتز شيميايي سراميك هاي چنداكسيدي حاوي كلسيم در محيط بازي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati
نام دانشجو : اميرحسين صابري

اثر نوع پيش ماده سل-ژل بر ساختار سيليكات كلسيم منيزيم

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : نيما نامور

آب گريز نمودن سطح فولاد زنگ نزن با اعمال نانوپوشش هاي آلوميناي اصلاح سطحي شده

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني
Erfan Salahinejad, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مجيد شاكر

رفتار ترشوندگي و خوردگي تيتانيوم اصلاح سطحي شده به وسيله عمليات قليايي و پوشش دهي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : فائزه اشتري ماهيني

اثر فلورايد بر رفتار زيستي شيشه هاي سيليكاتي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : طراوت خدائي

تهيه و مشخصه يابي پودر شيشه هاي سيليكاتي زيست قعال-زيست تخريب حاوي فلوئور

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati
نام دانشجو : نيلوفر عصمتي

اثر افزودني استرانسيم بر ساختار و رفتار زيستي بيوسراميك ها

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati
نام دانشجو : محمد وليئي

كاربرد عمليات قليايي و پوشش دهي HDTMS جهت كنترل رفتار ترشوندگي و خوردگي آلياژ Ti-6Al-4V

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : برنا رفيعي

مقايسه ساختار و خواص اپتوالكتريكي لايه اكسيد قلع متراكن و متخلخل سنتز شده به روش شيميايي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : مونا شعباني

اثر هم زدن الكتروليت فرآيند آندايزينگ بر مورفولوژي سطح آلياژ نايتينول

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, نفيسه حسن زاده يزدي
Erfan Salahinejad, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : سيدعلي رضا موسوي

اثر پوشش پليمر PLGA بر خواص داربست هاي مهندسي بافت بريديجيت تهيه شده به روش همرسوبي و بستر اسنفجي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي
Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : عليرضا قرباني

اثر دماي عمليات آندايزينگ آلياژ نايتينول بر مورفولوژي لايه متخلخل سطحي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, نفيسه حسن زاده يزدي
Erfan Salahinejad, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : علي مشفقي

مروري بر داربست هاي مهندسي بافت دوفازي در كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني
Erfan Salahinejad, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ميثم محمدي زرنكشي

مروری بر میکروکره های سرامیکی دوفازی در کاربردهای پزشکی

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : عليرضا حسن نصيري

ميكروكره هاي كلسيم فسفاتي براي كاربردهاي زيست پزشكي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سهراب مفخمي