مشخصه یابی گروهی از بیوسرامیک های نانوساختار سیستم SiO2-CaO-MgO تهیه شده به روش سل-ژل

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : مهران جعفري باغجقاز

توسعه نانوديوپسايد تهيه شده به روش شيميايي تر براي كاربردهاي اورتوپدي

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : رضا واحدي فرد

كاربرد نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با سيليكات هاي زيستي به عنوان بيومواد

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سروه كريمي

توسعه داربست هاي نانوبيوسراميكي محتوي منيزيم تهيه شده به روش شيميايي تر و فوم رپليكا براي كاربردهاي اورتوپدي

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : محمدرضا شهروزي فر

اثر افزودني ها بر عملكرد زيستي نانوديوپسايد در كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : حسين رحماني

مشخصه يابي و توسعه نانوكامپوزيت هاي زمينه كيتوسان با تقويت كننده سيليكات منيزيم جهت كاربردهاي اورتوپدي

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : شادي رستگاري

اثر عمليات دوپينگ بر ساختار و رفتار زيستي داربست هاي سيليكاتي كلسيم-منيزيم دار تهيه شده به روش اسفنج پليمري

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : راضيه كيهان

مشخصه يابي سيليكات كلسيم-منيزيم تهيه شده به روش شيميايي تر به منظور كاربرد در سيستم هاي دارورساني

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : علي بلندپروازجهرمي

اثر عمليات سطحي-شيميايي بر رفتار ترشوندگي، خوردگي و زيستي آلياژ حافظه دار NiTi

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سعيد رحيمي پور

ساخت میکروکره های متخلخل سیلیکاتی پوشش دهی شده با بیوپلیمرها جهت بازسازی بافت استخوان و دارورسانی

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : نادر زيرك

عملیات آندایز آلیاژ NiTi رده پزشکی به منظور ایجاد بستری برای دارورسانی موضعی و بهبود خواص زیستی

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : فرشاد داوديان

افزایش عمر لایه های نسوز تاندیش فولادسازی از طریق بکارگیری مواد با هدایت حرارتی پایین

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : ارتميز خزائلي

اثر پوشش دهي پليمرهاي زيست تخريب پذير بر رفتار زيستي و دارورساني داربست هاي مهندسي بافت سيليكات كلسيم-منيزيم

نام اساتید: عرفان صلاحی نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : علي جديدي

بررسي عملكرد زيستي نايتينول آندايز شده پس از بارگذاري توسط داروهاي قلبي-عروقي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : محمدرضا مرادي

بازيابي پالاديوم از بردهاي مدار چاپي به روش تركيبي پيرومتالورژي و هيدرومتالورژي

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد
Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سيدرهام رضويان طبري