سال: ۱۳۹۸

آب گریز کردن سطح آلیاژ حافظه دار نایتینول

همکاران: سعید رحیمی پور, عرفان صلاحی نژاد
موضوع : مهندسی سطح