از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا تاریخ :

عضو هيأت تحريريه مجله Journal of Materonics and Materionics

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ تا تاریخ :

مدير توسعه روابط بين الملل دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

معاون اداري ومالي دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

معاون اداري ومالي دانشكده برق