شبيه سازي LED نورتاب ارگانيكي براساس تركيب نانو ذرات ZNO و مولكول كوچك ALQ3 در رنج UV

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : اناهيتا نظري

طراحي و پياده سازي شبيه ساز جريان نشتي گيت در ترانزيستورهاي اثر ميدان نانومتري با عايق گيت دو و چند لايه با در نظر گرفتن اثرات كوانتومي و تله هاي موجود در عايق

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : شايان ميري آبي سفلي

شبيه سازي ترانزيستور اثر ميداني دو بعدي با روش هاي نيمه كلاسيك

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : فرهاد حبيبي

تاریخ:

بررسي ديناميك اتمي در حافظه هاي مقاومتي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : اميد بابائي نژاد

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شبيه سازي مونت كارلو 1 در سه بعد براي تشكيل فيلمان ها در فرآيند هاي سوييچينگ مقاومتي در RRAMs

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : علي دباغي دهخوارقاني