تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

محاسبه خواص الكتروني سطح تماس عايق هاي توپولوژيكي دوبعدي هيدريد و اكسيد بيسموتن با نيتريد بور دوبعدي براساس روش هاي كوانتوم مكانيكي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, روح الله كريم زاده
Ebrahim Nadimi, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : هامون فهروندي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مدل سازي مكانيزم هاي حسگري اكسيژن در سنسورهاي مبتني برysz با بكارگيري محاسبات در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, حسام زندي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, آرش يزدان پناه
Ebrahim Nadimi, Hesam Zandi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : محمدصادق زربخش

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

محاسبه در ابعاد اتمي خواص حسگري گاز در ساختار دوبعدي ناهمگون گرافن-نيتريدبور

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, كامبيز عابدي, فرشيد رئيسي
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, , Farshid Raissi
نام دانشجو : ناصر حكيمي راد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

محاسبات مكانيك كوانتومي در اتصالات نانو لوله هاي كربني و نيترات بوربه منظور كاربردهاي حسگري گاز

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, مرتضي فتحي پور
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : سيدشهيم وداعي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

محاسبه خواص الكتروني سطح تماس گرافن-اكسيد روي بر اساس روش هاي كوانتم مكانيكي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, كامبيز عابدي
Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : مريم فتح زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

محاسبه اثر آلايش گيت ترانزيستورهاي MOSFET نانومتري با اتم فلور به روش محاسبات مكانيك كوانتمي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, عليرضا صالحي, آرش يزدان پناه, عليرضا صالحي
Ebrahim Nadimi, Alireza Salehi, , Alireza Salehi
نام دانشجو : آرش رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

تشخيص نوكلئو تيدهاي دي ان اي با استفاده محاسبه جريان تونل زني در نانو منفذهاي ساختارهاي دوبعدي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, عليرضا صالحي, مرتضي فتحي پور, عليرضا صالحي
Ebrahim Nadimi, Alireza Salehi, , Alireza Salehi
نام دانشجو : امير صفرپوركردبچه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر گازي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي تزيين شده با نانو ذرات فلزي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ليلا مامني, فرهاد اكبري برومند, محمدرضا كلاهدوز, فرهاد اكبري برومند
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Laila Mamani, Farhad Akbari Boroumand, , Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : عليرضا مهدلو ايورقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

محاسبه مبتني بر حل معادلات مكانيك كوانتومي در ابعاد اتمي جهت بدست آوردن مشخصه جريان-ولتاژ در ساختارهاي دو بعدي ساخته شده از تركيب گرافن و نيتريد بور

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, آرش يزدان پناه
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : امين حميدي جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي و تحليل مقايسه اي سنسورهاي نانو مواد سيليكوني با زيست سنسورهاي پروتئيني بافت

نام اساتید: ابراهيم نديمي, داود آسماني, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, افشين عباسي
Ebrahim Nadimi, Davood Asemani, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : نرگس انبارلوئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

ساخت آرايه اي از قطعه نوري آلي با استفاده از پليمرهاي مزدوج و نانو ذرات اكسيد روي و شبيه سازي اتمي فصل مشترك نانوذرات و كاتد

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, محمدرضا كلاهدوز
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : رضا محمدي پاشاكي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

ساخت و شبيه سازي ديود نوري ارگانيكي بر روي اكسيدهاي رساناي شفاف ITO/AZO به كمك نانو ميله هاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : مهدي يار نوري رضائي

تاریخ:

طراحي توالي ياب دي اي ان با استفاد ه از جريان تونل زني درنانوساختارهاي دوبعدي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرانك ايرم گاند
Ebrahim Nadimi, Frank Irmgand
نام دانشجو : علي كياكجوري

تاریخ:

محاسبه كوانتومي در ابعاد اتمي مهاجرت نقص هاي اكسيژن در سطح تماس اكسيدهافنيوم-اكسيدتيتانيوم و اثر آن بر عملكرد ادوات سوئيچينگ مقاومتي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : معصومه رضائي ماليدره

تاریخ:

محاسبه كوانتومي ديناميك مولكولي نحوه عبور فلزات سنگين در سيستم هاي مبتني بر غشاي گرافن-نيتريد بور حاوي نانوحفره

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : ياسمن ده حقي

تاریخ:

محاسبه ي كوانتومي ديناميك مولكولي دي ان اي تك رشته اي در سيستم هاي مبتني بر گرافن-نيتريد بور حاوي نانوحفره

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : فاطمه برومندپور

تاریخ:

محاسبات مكانيك كوانتومي در سطح اتمي براي محاسبه مهاجرت يون هاي فلزي در ماده نيتريد بور هگزاگونال با كاربرد در حافظه هاي سوئيچينگ مقاومتي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : ابراهيم عادلي