تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

محاسبه خواص الكتروني سطح تماس عايق هاي توپولوژيكي دوبعدي هيدريد و اكسيد بيسموتن با نيتريد بور دوبعدي براساس روش هاي كوانتوم مكانيكي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, روح الله كريم زاده
Ebrahim Nadimi, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : هامون فهروندي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مدل سازي مكانيزم هاي حسگري اكسيژن در سنسورهاي مبتني برysz با بكارگيري محاسبات در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, حسام زندي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, آرش يزدان پناه
Ebrahim Nadimi, Hesam Zandi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : محمدصادق زربخش

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

محاسبه در ابعاد اتمي خواص حسگري گاز در ساختار دوبعدي ناهمگون گرافن-نيتريدبور

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي, كامبيز عابدي, فرشيد رئيسي
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Farshid Raissi, , Farshid Raissi
نام دانشجو : ناصر حكيمي راد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

محاسبات مكانيك كوانتومي در اتصالات نانو لوله هاي كربني و نيترات بوربه منظور كاربردهاي حسگري گاز

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, مرتضي فتحي پور
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : سيدشهيم وداعي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

محاسبه خواص الكتروني سطح تماس گرافن-اكسيد روي بر اساس روش هاي كوانتم مكانيكي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, كامبيز عابدي
Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : مريم فتح زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

محاسبه اثر آلايش گيت ترانزيستورهاي MOSFET نانومتري با اتم فلور به روش محاسبات مكانيك كوانتمي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, عليرضا صالحي, آرش يزدان پناه, عليرضا صالحي
Ebrahim Nadimi, Alireza Salehi, , Alireza Salehi
نام دانشجو : آرش رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

تشخيص نوكلئو تيدهاي دي ان اي با استفاده محاسبه جريان تونل زني در نانو منفذهاي ساختارهاي دوبعدي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, عليرضا صالحي, مرتضي فتحي پور, عليرضا صالحي
Ebrahim Nadimi, Alireza Salehi, , Alireza Salehi
نام دانشجو : امير صفرپوركردبچه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر گازي مبتني بر نانوساختارهاي اكسيد روي تزيين شده با نانو ذرات فلزي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ليلا مامني, فرهاد اكبري برومند, محمدرضا كلاهدوز, فرهاد اكبري برومند
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Laila Mamani, Farhad Akbari Boroumand, , Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : عليرضا مهدلو ايورقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

محاسبه مبتني بر حل معادلات مكانيك كوانتومي در ابعاد اتمي جهت بدست آوردن مشخصه جريان-ولتاژ در ساختارهاي دو بعدي ساخته شده از تركيب گرافن و نيتريد بور

نام اساتید: ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, آرش يزدان پناه
Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : امين حميدي جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي و تحليل مقايسه اي سنسورهاي نانو مواد سيليكوني با زيست سنسورهاي پروتئيني بافت

نام اساتید: ابراهيم نديمي, داود آسماني, فرهاد اكبري برومند, فرهاد اكبري برومند, افشين عباسي
Ebrahim Nadimi, Davood Asemani, Farhad Akbari Boroumand, Farhad Akbari Boroumand,
نام دانشجو : نرگس انبارلوئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

ساخت آرايه اي از قطعه نوري آلي با استفاده از پليمرهاي مزدوج و نانو ذرات اكسيد روي و شبيه سازي اتمي فصل مشترك نانوذرات و كاتد

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, محمدرضا كلاهدوز
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : رضا محمدي پاشاكي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

ساخت و شبيه سازي ديود نوري ارگانيكي بر روي اكسيدهاي رساناي شفاف ITO/AZO به كمك نانو ميله هاي اكسيد روي

نام اساتید: نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : مهدي يار نوري رضائي

تاریخ:

طراحي توالي ياب دي اي ان با استفاد ه از جريان تونل زني درنانوساختارهاي دوبعدي

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرانك ايرم گاند
Ebrahim Nadimi, Frank Irmgand
نام دانشجو : علي كياكجوري

تاریخ:

محاسبه كوانتومي در ابعاد اتمي مهاجرت نقص هاي اكسيژن در سطح تماس اكسيدهافنيوم-اكسيدتيتانيوم و اثر آن بر عملكرد ادوات سوئيچينگ مقاومتي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : معصومه رضائي ماليدره

تاریخ:

محاسبه كوانتومي ديناميك مولكولي نحوه عبور فلزات سنگين در سيستم هاي مبتني بر غشاي گرافن-نيتريد بور حاوي نانوحفره

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : ياسمن ده حقي

تاریخ:

محاسبه ي كوانتومي ديناميك مولكولي دي ان اي تك رشته اي در سيستم هاي مبتني بر گرافن-نيتريد بور حاوي نانوحفره

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : فاطمه برومندپور

تاریخ:

محاسبات مكانيك كوانتومي در سطح اتمي براي محاسبه مهاجرت يون هاي فلزي در ماده نيتريد بور هگزاگونال با كاربرد در حافظه هاي سوئيچينگ مقاومتي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : ابراهيم عادلي

تاریخ:

محاسبه خواص الكترونيكي تركيب دوريه و تك لايه اي قلع سولفور سلنايدSn SSe به عنوان آند براي باتري هاي يون سديمي براساس روش هاي كوانتوم مكانيكي در ابعاد اتمي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : زهرا انصاري چشمه

تاریخ:

محاسبه ساختار الكتروني فصل مشترك هم سطح و ناهمگون گرافن/موليبدن دي سولفيد و كاربرد هاي آن در حسگري گاز

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : فروغ قيم

تاریخ:

مطالعه و شبيه سازي فيزيكي حافظه هاي مبتني بر مكانيزم سوييتچينگ مقاومتي

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : نيما شفيعي

تاریخ:

طراحي توالي ياب دي ان اي با استفاده از جريان تونل زني درنانوساختارهاي دوبعدي

designing DNA sequencer by employing tunneling current in 2D nano structures

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرانك ايرم گاند
Ebrahim Nadimi, Frank Irmgand
نام دانشجو : علي كياكجوري

تاریخ:

حذف آلودگي نيترات بروش الكتروكاتاليستي با استفاده از الكترودهاي گرافني آلايش شده با ذرات فلزي : مطالعه اي براساس روش هاي محاسباتي آغازين

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : محمدرضا اكبري

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي حافظه هاي سوئيچينگ مقاومتي مبتني بر نانو ساختار h-BN

Design and simulation of the resistive switching memories based-on h-BN nano- structure

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : مريم كشاورزافشار

تاریخ:

بهبود كاتد باتري هاي ليتيوم سولفور با استفاده از روش هاي كوانتوم مكانيكي در ابعاد اتمي

Improvement the cathode of lithium sulfur batteries applying atomic scale quantum mechanical methods

نام اساتید: ابراهيم نديمي
Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : مريم عباسي

تاریخ:

بهبود ويژگيهاي آندهاي باتري ليتيوم يوني مبتني برTNO با افزودن ناخالصي بكمك روشهاي محاسباتي در ابعاد اتمي TNO

نام اساتید: ابراهيم نديمي, مهدي خدايي
Ebrahim Nadimi, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : علي رضا ميناپور

تاریخ:

مطالعه عملكرد كاتد گرافني آلايش شده با سيليكون در باتريهاي ليتيوم-سولفور

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرانك ايرم گاند
Ebrahim Nadimi, Frank Irmgand
نام دانشجو : عطيه سادات درياباري

تاریخ:

محاسبه پايداري و خواص الكتروني انواع مختلف نانولولههاي سيليكوني

نام اساتید: ابراهيم نديمي, فرانك ايرم گاند
Ebrahim Nadimi, Frank Irmgand
نام دانشجو : مريم حكيمي