مشخصات فردی

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: ندیمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nadimi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۴۴۰۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/EbrahimNadimi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق