از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تا تاریخ :

مدير گروه سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي