سال: ۱۳۹۵

ارزيابي و رتبه بندي تعداد 70 كانون/شركت تبليغاتي سال 1395

همکاران: رضا رمضانيان, دنيا رحماني

Reza Ramezanian, Donya Rahmani

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان انرژي كشور بر مبتاي اصول توسعه پايدار

همکاران: دنيا رحماني

Donya Rahmani

سال: ۱۳۹۳

اعتبار ويژه پژوهشي 1393 بهينه سازي استوار سيستم هاي توليدي و خدماتي

همکاران: دنيا رحماني

Donya Rahmani