بررسي حمل و نقل ومسيريابي وسايل نقليه امدادرسان در شرايط بحران

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : مژگان وظيفه دوست ايراني

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : فاطمه حاج كرم

مطالعه مسئله بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با مدل ميانگين نيم واريانس

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : بهداد احساني

مدلسازي و بازطراحي فرآيندهاي معاونت پايش و نظارت سازمان تنظيم مقررات صوت وتصوير فراگير در فضاي مجازي براساس زبان مدلسازيBPMN2.0

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : محمدحسين ملازم الحسيني

تاریخ:

بررسي مدل هاي زنجيره تامين در صنعت مدو پوشاك

نام اساتید: دنيا رحماني
Donya Rahmani
نام دانشجو : سارا شعاري نژاد