از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

سرپرست آزمايشگاه هاي الكترونيك وتكنيك پالس

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۰۴

مدير گروه مهندسي پزشكي