طراحي و ساخت مدار الكترونيكي براي ثبت امواج فركانس پايين (ULF) زمين

نام اساتید: داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, اميرمسعود سوداگر
Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : رضا مختاري

طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري BER در يك سيستم مخابرات ديجيتال

نام اساتید: هوشنگ حسيبي, مهدي احسانيان مفرد, داود آسماني
Houshang Hassibi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Asemani
نام دانشجو : سيدحميدرضا موتمن

طراحي و پياده سازي بخش front -end از يك گيرنده مخابراتي VHF-UHF

نام اساتید: حسين شمسي, حسين حسيني نژادمحبتي, داود آسماني
Hossein Shamsi, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Davood Asemani
نام دانشجو : مريم نوروزي

طراحي و ساخت كارت مبدل آنالوگ به ديجيتال TI-ADCدو كاناله به كمك الگوريتم حذف نويز ANC

نام اساتید: علي احمدي, عبدالرسول قاسمي, داود آسماني
Ali Ahmadi, Abdorasoul Ghasemi, Davood Asemani
نام دانشجو : هانيه دبير منش

طراحي و ساخت بورد FPGA براي آزمايشگاه مدارهاي منطقي

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, سعدان زكائي
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مهدي سيفي پور

طراحي و پياده سازي گيرنده مخابراتي مبتني بر پروسسور STi5267

نام اساتید: داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, مرتضي نوريان چالي
Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : نوشين محمدكاظم

طراحي وپياده سازي يك سيستم فرستنده وگيرنده RFID براي كاربرد در خط توليد

نام اساتید: داود آسماني, علي خالقي, نگين معنوي زاده
Davood Asemani, Ali Khaleghi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : سيده معصومه نويدي

طراحي و شبيه سازي وپياده سازي سيستم الكترونيكي دستيار راننده

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نرگس رشوند

طراحي و ساخت مدار مولد پالس مغناطيس

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني, محمديوسف درماني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نگين مدني

طراحي وپياده سازي سيستم ساده ي درجه زني براي كارخانه ي سراميك و كاشي

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني, سعدان زكائي
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani, Saedan Zokaei
نام دانشجو : آزاده جعفري

ساخت وطراحي سيستم ثبت و جداسازي صداي جنين

نام اساتید: داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, رضا جعفري
Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Reza Jafari
نام دانشجو : مهتاب مدبر

مطالعه و مدلسازي رشد سلول هاي توموري به روش هاي آماري

نام اساتید: داود آسماني, محمد تشنه لب, رضا جعفري
Davood Asemani, Mohammad Teshnehlab, Reza Jafari
نام دانشجو : عليرضا صدقي

طراحي و بهينه سازي عملكرد و ارزيابي صفحات وب مبتني بر پروتكلHTTPS/HTTP

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني, محمديوسف درماني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نرگس انبارلوئي

طراحي و ساخت دستگاه EEG يك كاناله ي ساده

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : نيلوفر وفائي

تحليل و شبيه سازي سيستم كنترل مربوطه به خط جوهر زدايي در صنايع كاغذي

نام اساتید: داود آسماني, مهدي علياري شوره دلي
Davood Asemani, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مصطفي ميزبان

طراحي و ساخت مدار سيمولاتور فعاليت الكتريكي قلب ECG

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : نيلوفرسادات ميرترابي

طراحي و ساخت دستگاه ثبت فعاليت الكتريكي قلب انسان ( ECG)

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : محمدامير منصوري

طراحي و ساخت بورد FPGA Evaluation Kit از خانواده Xilinx

نام اساتید: داود آسماني, محمديوسف درماني
Davood Asemani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نگار زارعي

طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص خواب آلودگي رانندگان با استفاده از پردازش تصوير

نام اساتید: داود آسماني, چيترا دادخواه
Davood Asemani, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : علي نيك نژادگلفزاني

طراحي و پياده سازي سامانه مبتني بر ميكرو كنترلر براي دريافت و ارسال رايانامه

نام اساتید: داود آسماني, محمديوسف درماني
Davood Asemani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سروش شهيدي

طراحي و پياده سازي سيستم آزمايشگاهي DNA Sequencer

نام اساتید: داود آسماني, محمديوسف درماني
Davood Asemani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محسن بيك خورميزي

طراحي وساخت دستگاه 8 كاناله ثبت EEG

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : نسيبه پارسا

طراحي وساخت سيستم بازسازي سه بعدي صورت از روي تصاوير دو بعدي

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : رضا نوريان

طراحي وساخت بورد FPGA مبتني برSpartan3E براي پياده سازي الگوريتم Lifting

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia
نام دانشجو : بنفشه شفيعي زرگر

طراحي و پياده سازي بسته نرم افزاري براي پردازش تصوير در گوشي هاي هوشمند

نام اساتید: داود آسماني, سيدحسين خواسته
Davood Asemani, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : هادي قهرمان نژاد

طراحي و ساخت پالس ژنراتور پهن باند(2)

نام اساتید: داود آسماني, سميه چماني
Davood Asemani, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : الهه بنها

طراحي بسته نرم افزاري براي مطالعه بر هم كنشهاي بين سيتم ايمني و تومورها

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : كيانا روان خواه

طراحي و ساخت يك سوئيچ ويدئويي با دو ورودي و يك خروجي استريو

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا
Davood Asemani, Amir Mousavinia
نام دانشجو : معصومه ميارنعيمي

ساخت دستگاه ثبت و نمايش هشت كاناله سيگنال هاي الكترو فيزيولوژي

نام اساتید: داود آسماني, فرهاد فرجي, علي خادم
Davood Asemani, Farhad Faraji, Ali Khadem
نام دانشجو : فرزانه عسكري

طراحي و ساخت سيستم رابط مغز - رايانه: بخش ثبت سيگنال مغزي

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, ابراهيم نديمي
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : فرشته مرادي كر

طراحي و ساخت سيستم رابط مغز - رايانه: بخش تحليل سيگنال مغزي و مدار فرمان

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : آوا دانيالي