از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تا تاریخ :

عضو كميته ورزش كااركنان دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ تا تاریخ :

نماينده در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشكده كامپسوتر

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر