تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

چارچوبي جهت مقاوم سازي سيستم هاي توصيه گرمبتني برپالايش همكارانه درمقابل حملات

نام اساتید: چيترا دادخواه, علي احمدي, علي اصغر آل شيخ, علي احمدي
Chitra Dadkhah, Ali Ahmadi, Alesheikh ALi Asghar, Ali Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه رضائي مهر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

طراحي يك سيستم تركيبي شناسايي گروه هاي مخرب با استفاده از محتواي نظر كاربران

نام اساتید: چيترا دادخواه, سعيد فرضي, سعيد فرضي, سعيده ممتازي
Chitra Dadkhah, Saeed Farzi, Saeed Farzi,
نام دانشجو : عليرضا بيطرفان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

طراحي سيستمي هوشمند مبتني بر خوشه بندي جهت استخراج ايده از متون تحقيقاتي براي موضوع خاص

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمدباقر منهاج, سعيد فرضي, سعيد فرضي, صادق علي اكبري
Chitra Dadkhah, Mohamadbagher Menhj, Saeed Farzi, Saeed Farzi,
نام دانشجو : محمد شيرزادي لسكوكلايه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

جانمايي خودكار تقويت كننده هاي عملياتي دوطبقه و سه طبقه با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي چند هدفه

نام اساتید: حسين شمسي, چيترا دادخواه, مهدي احسانيان مفرد, مهدي علياري شوره دلي, محمد اردبيلي, احمد عبداله زاده, اديب ابريشمي فر
Hossein Shamsi, Chitra Dadkhah, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Ardebili, ,
نام دانشجو : سيدمحمود انيشه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طراحي سيستم كنترلر فازي-عصبي تطبيق پذير به كمك سنسورهايRFID و شبكه هاي WSNبراي مسيريابي رباتها

نام اساتید: چيترا دادخواه, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, وحيد جوهرمجد
Chitra Dadkhah, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : رئوف دورشي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بهبود عملكرد سيستم پيشنهاد دهنده تركيبي با استفاده از شبكه عصبي و تخصيص منابع

نام اساتید: چيترا دادخواه, سميه عليزاده, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, كامبيز بديع
Chitra Dadkhah, Somayeh Alizadeh, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : مصطفي خلجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

ساخت ربات كواد پردازش تصوير و كنترل كننده آن جهت ضبط تصوير از محيط

نام اساتید: چيترا دادخواه, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, سجاد ازگلي
Chitra Dadkhah, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : تورج آرمين پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

خلاصه سازي متون فارسي بر پايه خوشه بندي به كمك الگوريتم بهينه سازي جنگل

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمدرضا كنگاوري
Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : ابوالفضل سراواني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بهبود خلاصه سازي متن به زبان فارسي با روش عامل بندي ماتريس

نام اساتید: چيترا دادخواه, علي احمدي, علي احمدي
Chitra Dadkhah, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : ميرجابر نعمتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طرح ريزي مسير ربات متحرك خود مختار در محيط پويا به كمك روش هاي جستجوي مبتني بر جمعيت

نام اساتید: چيترا دادخواه, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Chitra Dadkhah, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سيدهادي حسيني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند پيشنهاد دهنده شخصي براساس رفتار كاربر

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمد تشنه لب, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : حسين يونسي وقار

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

ارائه سيستمي مبتني بر دانش جهت شناسايي آتش با استفاده از محاسبات نرم

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : الهام مهدي پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بهينه سازي ساختار مدارهاي مبتني بر آتوماتاي كوانتومي سلولي با استفاده از روش هاي هوشمند

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : انديشه كيخا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۲

كنترل كننده تصميم گيري هاي رفتارهاي تيمي در ربات هاي فوتباليست شبيه ساز دوبعدي

نام اساتید: چيترا دادخواه, محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : شكوفه پورمهر

تاریخ:

ارائه روشي بدون نظارت جهت شتاسايي انجمن ها در شبكه هاي مبتني بر گراف كاوي

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : فاطمه شجاعي

تاریخ:

ارائه الگوريتم تكاملي مبتني بر رفتار گياه برونزويجيا و كاربرد آن در سامانه هاي پويا

نام اساتید: چيترا دادخواه, هنري ليانگ
Chitra Dadkhah, Henry Leung
نام دانشجو : منيژه قايمي ديزجي

تاریخ:

بهبود سيستم پيشنهاد دهنده محتوا محور موسيقي با استفاده از شبكه عصبي در هم پيچشي

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : محمدرضا روي دل

تاریخ:

مدل تركيبي خلاصه سازي چكيده اي متون خبري انگليسي با استفاده از روشهاي توليد زيان طبيعي

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مجيد ابوالقاسمي

تاریخ:

طراحي يك سيستم توصيه گر پالايش همكارانه مقاوم در برابر حملات مبتني بر اعتماد ميان كاربران

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : رويا معيني

تاریخ:

سيستم شناسايي احساس تنفر از روي متون كوتاه مبتني بر كنايه و تمسخر

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : پگاه شمس جي

تاریخ:

تغيير طراحي بازي در سبك پازل جهت ماندگاري كاربر با تحليل داده هاي بازي و خوشه بندي

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : امير خاوري

تاریخ:

سيستم توصيه گر تركيبي كاربرمبنا و قلم مبنا با استفاده از يادگيري عميق و اعتماد ميان كاربران

نام اساتید: چيترا دادخواه
Chitra Dadkhah
نام دانشجو : زهرا سلماني درختنجاني