تاریخ: ۱۳۹۷ تاکنون

پردازش زبان طبیعی

natural language processing

تاریخ: ۱۳۹۷ -۱۳۹۸

سیستم‌های توصیه‌گر

recommender systems

تاریخ: ۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷-۱۳۹۶-۱۳۹۵-۱۳۹۴

هوش مصنوعی و سیستم خبره

artificial intelligence and expert system