سال: ۱۳۹۶

اعتبار ويژه پژوهشي سال 96 (بررسي روش هاي تحليل رفتار كاربران)

User Behavior Modeling in Social Networks

همکاران: چيترا دادخواه

Chitra Dadkhah

سال: ۱۳۹۴

بررسي عملكرد الگوريتم هاي تكاملي چند هدفه در كنترل حركت ربات

همکاران: چيترا دادخواه

Chitra Dadkhah

سال: ۱۳۹۳

مطالعه و بررسي روش هاي مبتني بر دانش در كنترل حركت ماشين هاي بدون سرنشين

همکاران: چيترا دادخواه

Chitra Dadkhah

سال: ۱۳۹۲

بررسي كاربرد رايانه هاي پوشيدني

همکاران: چيترا دادخواه

Chitra Dadkhah