از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

عضو كارگروه بهسازي پرديس دانشكده برق و كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

دبيراجرايي پنجمين سمينار تازه هاي مهندسي برق و كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي scientiairanica دانشگاه شريف

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه اموزشي ديجيتال

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

نماينده شاخه دانشجويي انجمن رمز در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

عضو كميته اجرايي و دبير انتشارات هفتمين كارگاه ملي نظري اطلاعات و مخابرات IWCIT2019

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه بازنگري در شيوه هاي آموزش

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

مدير اجرايي نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

عضو كميته اجرايي ششمين كارگاه ملي نظري اطلاعات و مخابرات IWCIT2018

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

دبير زير كميته علمي مخابرات بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

عضو كميته اجرايي و دبير انتشارات در بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

عضو كميته اجرايي و مسئول ارتباط با IEEE پنجمين كارگاه ملي نظريه اطلاعات و مخابرات WCIT2-17

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

عضو كميته اجرايي چهارمين كارگاه ملي نظريه اطلاعات و مخابرات با عنوان بينا لمللي IWCIT2016

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

عضو كميته اجرايي سومين كارگاه ملي نظريه اطلاعات و مخابرات با عنوان بين المللي IWCIT2015 دانشگاه شريف

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ تا تاریخ :

عضويت در كميته علمي انجمن رمز

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مسئول ارتباط باIEEE , ثبت نام سومين كارگاه ملي نظريه اطلاعات ومخابرات با نام بين المللي2015 IWCIT

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو كميته علمي , ثبت نام دومين كارگاه ملي نظريه اطلاعات ومخابرات با نام بين المللي2014 IWCIT

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو كميته اجرايي اولين كارگاه ملي نظريه اطلاعات ومخابرات با نام بين المللي IWCIT

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو كميته علمي IRAN WORKSHOP Communication and Information theory

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو دبيرخانه كميته راهبري راه اندازي كارگاه ملي نظريه اطلاعات ومخابرات با نام بين المللي IWCIT

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

عضو كميته بانوان در امور مهندسي بخش ايران IEEE