بررسي و شبيه سازي امنيت شبكه تلفن همراه GSM

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : وحيد فريد

بررسي و شبيه سازي تخصيص طيف مبتني بر مزايده در سيستم هاي راديو شناختي

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : صفا حبيبي

بررسي وشبيه سازي روشهاي بيومتريك امن براي احراز اصالت

نام اساتید: بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري
Bahareh Akhbari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : پانيذ پويه

بررسي و شبيه سازي روشهاي ايجاد امنيت در شبكه هاي هوشمند انرژي

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : رويا كرامت نژاد

بررسي و شبيه سازي روش هاي برداشت انرژي در سامانه هاي مخابرات بي سيم

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : بتول صالحي هيكوئي

بررسي و ارزيابي حملات جبري روي سيستم هاي رمزنگاري

نام اساتید: محمديوسف درماني, بهاره اخباري, عبدالرسول قاسمي
Mohammad Yousef Darmani, Bahareh Akhbari, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : حسين هادي پور

كاربرد تئوري اطلاعات كلاسيك و كوانتومي در بررسي اطلاعات سياه چاله به منظور محاسبه و شبيه سازي ظرفيت كوانتومي كانال سياه چاله

نام اساتید: بهاره اخباري, زهرا قطان كاشاني
Bahareh Akhbari, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : محمد يوسف پوردهاقاني

بررسي و شبيه سازي طرح تخصيص دسترسي براي ايجاد امنيت لايه فيزيكي در ارتباط ابزار به ابزار در شبكه هاي سلولي

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مهدي رحيمي

بررسي و شبيه سازي نرخ امن در سيستم مبتني بر روش هاي دسترسي چندگانه غيرمتعامد با حفظ كيفيت خدمات مطلوب

نام اساتید: بهاره اخباري, مهرداد اردبيلي پور
Bahareh Akhbari, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : دانيال بهرامي كهيش نژاد

بررسي و شبيه سازي استفاده از كدهاي LDPC در كانال گوسي شنود

نام اساتید: بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري
Bahareh Akhbari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : علي خالصي

بررسي و شبيه سازي عملكرد استفاده از استراتژي اخلال گر مشاركتي در بهبود امنيت لايه فيزيكي در اينترنت اشيا

نام اساتید: بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري
Bahareh Akhbari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : صبا ابراهيمي آشتياني

بررسي و شبيه سازي طرح هاي ارسال امن در اينترنت اشيا در حضور رله ي غير قابل اعتماد

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : نيما مظفري خسروي

بررسي و شبيه سازي روشهاي تخصيص انرژي در مدولاسيون مبتني بري NOMA با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: بهاره اخباري
Bahareh Akhbari
نام دانشجو : خشايار صارمي تبريزي