مشخصات فردی

نام: بهاره

نام خانوادگی: اخباری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: akhbari@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BaharehAkhbari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق