از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده ي رياضي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

نماينده انجمن رياضي ايران در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

مدير امور توسعه ي پزوهش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

رئيس دانشكده رياضي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه