روش هاي تكراري با نقطه ثابت براي حل دستگاه معادلات خطي وغير خطي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : خديجه صالحي

رئش هاي مستقيم حل دستگاه معادلات خطي با ماتريس اسپارس

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : زهرا صدري

روش كنكزوس در حل دستگاه معادلات خطي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : مولود بيات

روش تصويري براي حل دستگاه معادلات خطي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : مينا مهري

داستان عددي اپر

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : مرواريد رئيسي

اعداد در رياضيات و موضوعات مرتبط با آن

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : سپيده فرقه

مقدمه اي بر روش گراديان مزدوج و كاربرد آن در حل دستگاه معادلات خطي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : سيده نيلوفر ضيايي

بررسي برخي مسايل مقدار ويژه و معكوس در ماتريسها

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : فاطمه نيك بين

مسايل سهوي پسرو و پيشرو در فضاي يك بعدي و روش تفاضلات متناهي براي حل آنها

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : پروين نظري

مطالعه برخي روشهاي عددي در حل معادلات ديفرانسيل جزيي سهموي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : محمد خدادادي

كاربرد B اسپلاين هاي دو بعدي در حل معادلات انتگرالي فرد هلم دو متغيره

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : حميدرضا بيات

بررسي روشهاي t اسپيلاي در درونيابي سطوح دو بعدي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : سهيل اكبرزاده

توابع سينك و كاربرد آنها در حل معادلات

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : ندا نمكي

تقريب و نقش آن در محاسبات

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : فاطمه الوستاني

مقدمه اي بر روش گراديان مزدوج براي حل مسايل ديفرانسيلي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : عليرضا حيدريان

تكنيك هاي استفاده از بي - اسپلاين و چند جمله اي هاي بيز ير

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : شايان احساني

كاربرد اناليز عددي در شبيه سازي مدل هاي فيزيكي قطعي و تصادفي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : صبا تحريري فرد

روش تكرار تغييراتي براي حل معادلات ديفرانسيل كسري

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : حانيه امجديان

حل معادلات انتگرالي ولترا وفردهلم نوع دوم با استفاده از روش توابع هيبريدي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : نرگس خوانساري رزوه

روش هاي طيفي و كاربرد آن در حل معادلات پنتاگراف تاخيري

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : سميرا قاسمي

موجك ها و كاربردهاي ان در علوم مهندسي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : محمد آزادمرزآبادي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مطالعه معادلات ديفرانسيل معمولي تصادفي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : ريحانه خاجي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

برخي روشهاي عددي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي تصادفي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : نفيسه شادباش