تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

مطالعه معادلات ديفرانسيل غيرخطي منفرد مقدار كرانه اي با داده هاي ناهموار

Study of nonlinear sinngular boundary value problems with nonsmooth data

نام اساتید: علي ذاكري, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي, شهناز طاهري
Ali Zakeri, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi, shahnaz taheri
نام دانشجو : عليرضا جنگروي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

حل عددي مساله استفان كسري يك بعدي

Numerica solution of one dimensional farctional Stefan problem

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, حميد مسگراني, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, hamid mesgarani, Azim Aminataei
نام دانشجو : اميرحسين كنعاني هرندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

حل عددي مسائل سهموي دو بعدي با استفاده از روش تفاضلات متناهي انطباقي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : سميرا مبيني مهر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

مطالعه فرم ماتريسي اپراتورهاي مشتق گير در پايه هاي چندجمله اي چندمتغيره

نام اساتید: علي ذاكري, امير حسين امير اصلاني, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Ali Zakeri, Amirhossein Amiraslani, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سيدرامين موسوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

برخي روش هاي عددي براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم منفرد غير خطي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : پريسا رضائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

مطالعه شبه جواب و جواب هاي عددي مسايل ديفرانسيل جزيي معكوس وابسته به زمان

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, مليحه حسيني
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : اميرحسين صالحي شايگان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

برخي روش هاي عددي حل معادلات شرودينگر غير خطي تصادفي

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي, سيدمحمد حسيني
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi,
نام دانشجو : فاطمه عبدل آبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

حل معادلات ديفرانسيل جزيي غير خطي با استفاده از روش عناصر طيفي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, عبدالساده نيسي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, , Azim Aminataei
نام دانشجو : مينا كشاورز افشار

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

حل يك مسئله معكوس هذلولوي با استفاده از زير فضا هاي كرايلف

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمدرضا پيغامي, محمدرضا پيغامي, حميد صفدري
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Reza Peyghami,
نام دانشجو : زهرا صارميان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

كاربرد توابع هموارساز و پيمايش مكاني براي حل برخي مسائل معكوس سهموي در فضاي يك و دو بعدي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي, فهيمه سلطانيان
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi,
نام دانشجو : اسماء احساني وفا

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

روش برونيابي مجزا شده در انتگرال گيري عددي و كاربرد آن در حل برخي مسائل ديفرانسيل جزيي

نام اساتید: علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي, علي داوري
Ali Zakeri, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee,
نام دانشجو : ميلاد ميقاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

روشهاي مناسب عددي براي معادلات با مشتقات جزيي سهموي بدوضع مبتني بر روش هموار سازي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, محمدرضا پيغامي, جليل رشيدي نيا, سيدمحمد حسيني, كمال عقيق
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Mohammad Reza Peyghami, , , Kamal Aghigh
نام دانشجو : سهيلا بداغي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

كاربرد روش هاي منظم سازي تكراري در حل برخي مسائل معكوس سهموي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : مژگان واحدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

كاربرد روش جداسازي در حل مسائل معكوس سهموي غيرخطي

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : زهرا نوروزي چرمهيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

حل مسائل معكوس سهموي با استفاده از توابع سينك

نام اساتید: علي ذاكري, فريده قريشي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Farideh Ghoreishi, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : سامان سكاكي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

برخي روشهاي عددي درحل مسايل معكوس سهموي غير خطي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, هاشم پروانه مسيحا
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : قدسيه جنتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

كاربرد روش هاي چند گامي بهبود يافته در حل مسايل اشتورم ليوويل

نام اساتید: علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Ali Zakeri, Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : مريم باقري آشنا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

برخي روش هاي عددي براي حل مسائل ديفرانسيل كسري نفوذ در فضاي دو بعدي

نام اساتید: علي ذاكري, فريده قريشي, محمود هادي زاده يزدي, محمدرضا پيغامي, محمدرضا پيغامي
Ali Zakeri, Farideh Ghoreishi, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سمانه ابوالحسني كاشي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

كاربرد روش هسته هاي دوبار توليد شده براي حل معادلات كسري غير خطي و بررسي همگرايي انها

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : مهسا دميرچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

كاربرد روش عناصر مرزي در حل مسايل بيضوي نيمه خطي

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, فريده قريشي, فريده قريشي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : زينب دهداروند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

آزاد سازي نيمه معين براي مساله رنگ آميزي گراف

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, علي ذاكري, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Mohammad Reza Peyghami, Ali Zakeri, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : زهرا شعباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

كاربرد توابع پايه اي B – اسپلاين دو بعدي در روش اجزاي طيفي براي مسائل سهموي دو بعدي

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : ستاره معززي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مطالعه برخي مسائل بيضوي و سهموي غير خطي و روش هاي عددي حل آنها

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : فاطمه اسدالهي طاهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل خطاي روش اجزاي كرانه اي در مسايل ديفرانسيل جزيي سهموي و بيضوي مستقيم و معكوس

نام اساتید: علي ذاكري, كوروش نوروزي, فريده قريشي, فريده قريشي
Ali Zakeri, Kourosh Nourouzi, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : زينب فياض فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

كاربرد روش اسپلاين چند بعدي در حل مسائل ديفرانسيل جزيي و بررسي خطا در آن

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : سمانه پرواز

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

روش گراديان مزدوج غير خطي هموار ساز براي مساله بازيابي تصوير با استفاده از مينيمم سازي نامحدب ناهموار

نام اساتید: محمدرضا پيغامي, علي ذاكري, سيدمسعود فاطمي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Mohammad Reza Peyghami, Ali Zakeri, Seyed Masoud Fatemi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : نبي اله كروني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

حل عددي مسايل غير خطي بيضوي با استفاده از عملگرهاي بيش شرطي

نام اساتید: علي ذاكري, كوروش نوروزي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Ali Zakeri, Kourosh Nourouzi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : اميرحسين صالحي شايگان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

بد وضعي مسائل سهموي معكوس و برخي روشهاي عددي پايدار در حل آن ها

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : عبدالرضا اميري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

كاربردT- اسپاين هاي دو بعدي در روش اجزاي محدود براي حل مسايل سهموي

نام اساتید: علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Mohammad Masjedjamee, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : هدا رادبان طهراني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

حل تحليلي معادلات ديفرانسيل جبري كسري با استفاده از روش آناليز هموتوپي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : ليلا احفادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

كاربرد روش عناصر طيفي در مسائل مربوط به انتشار موج

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, فريده قريشي, فريده قريشي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Farideh Ghoreishi, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : سعيد مرادي سركشتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۵

كاربرد روش اجزاي متناهي با توابع B- اسپلاين در حل مسائل انتقال گرما

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سيما سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

روش تجزيه دامنه براي مسايل گرماي پسرو- پيشرو در فضاهاي يك و دو بعدي

نام اساتید: علي ذاكري, سيدمقتدي هاشمي پرست, عظيم امين عطايي, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Seyed Moghtada Hashemiparast, Azim Aminataei, Azim Aminataei
نام دانشجو : سيامك بانه

تاریخ:

حل معادلات مشتقات جزيي با استفاده از روش تركيب عناصر كرانهاي معدود

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : احسان مصلي نژاد

تاریخ:

يك روش عددي براي حل معادلات اجسام متخلخل چند فازي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : زهرا دهقان

تاریخ:

روشهاي عددي در حل معادلات مربوط به پيش بيني وضع هوا.

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : كبري ربيعي

تاریخ:

كاربرد اسكيم هاي عددي در معادلات مربوط به ديناميك رودخانه

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : مطهره مداح

تاریخ:

شبه جواب هاي مسائل سهموي معكوس غيرخطي تصادفي يك بعدي و حل عددي آن ها

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : سمانه پرواز

تاریخ:

روش هاي مناسب عددي براي معادلات با مشتقات جزئي سهموي بدوضع مبتني بر روش هموارسازي

نام اساتید: علي ذاكري
Ali Zakeri
نام دانشجو : سهيلا بداغي

تاریخ:

جواب هاي طيفي مسائل انتقال حرارت با دامنه هاي خاص

نام اساتید: علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, عظيم امين عطايي, كوروش نوروزي
Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Azim Aminataei, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : امين فحص

تاریخ:

يك روش عددي براي حل معادلات انتگرالي فردهلم چند متغيره

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي
Ali Zakeri, Azim Aminataei
نام دانشجو : ميروحيد ميراصلاني تولون

تاریخ:

كاربرد روش سينك-گاكركين در حل مساله كسري معكوس با جمله منبع مجهول

نام اساتید: علي ذاكري, اميرحسين صالحي شايگان
Ali Zakeri, Amirhossein Salehishayegan
نام دانشجو : فرشته رياضي

تاریخ:

كاربرد روش توابع پايه شعاعي در حل برخي مسائل سهموي معكوس غيرخطي

نام اساتید: علي ذاكري, اميرحسين صالحي شايگان
Ali Zakeri, Amirhossein Salehishayegan
نام دانشجو : مسلم جمالپورمالك ابادي