مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: ذاکری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: azakeri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۹۸۲۱۷۷۱۲۵۰۷۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliZakeri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی

گرایش: ریاضی کاربردی

واحد سازمانی: ریاضی