از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

سرپرست آز كنترل فرآيند

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي اتوماسيون

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

مدير گروه كنترل

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

آز كنترل فرآيند