پياده سازي منطق فازي بر روي PLC و كنترل PH از طريق آن

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, علي رضا فاتحي, بابك توسلي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Alireza Fatehi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمد معدن پيشه

طراحي و ساخت سيستم كنترل پمپ هاي دستگاه چهر تانك با كمك inverter , PLC

نام اساتید: محمد صمديان, محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي
, Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi
نام دانشجو : صهبا البرز

بررسي ، شبيه سازي و پياده سازي كنترلرهاي بهبود يافته اسميت برروي فرآيند هاي آزمايشگاهي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, رسول دلير روي فرد, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Rasool Dalirrooy Fard, Babak Tavassoli
نام دانشجو : فاطمه همداني كارآزموده فر

تنظيم ضرايب كنترلر PID براي سيستم هاي ناپايدار وغير مينيمم فاز وپياده سازي آن ها

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد
Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : عرفان ايرانپور

پياده سازي و مقايسه ي روشهاي مختلف پايش عملكردبرروي فرآيندهاي آزمايشگاهي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : سيدمحمد موسوي

ساخت دستگاه آزمون دوام لوازم جانبي كابل خود نگه دار فشار ضعيف

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي اصغر رضي كاظمي
Alireza Fatehi, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : مژگان دوستي بلوط بنگان

طراحي و پياده سازي كنترل كننده PID مقاوم برروي فرآيندهاي آزمايشگاهي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : زهرا جنت علي پور

طراحي حسگر نرم براي سيستم چهار تانك

نام اساتید: علي رضا فاتحي, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : اميرحسين توكلي

طراحي كنترل كننده PID خود تنظيم با استفاده از كنترل پيش بين براي سيستم هاي تاخيردار

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي
Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : ابوالقاسم سردشتي

طراحي كنترل كننده فيدبك حالت مبتني بر روش لياپونوف براي سيستم هاي تاخير دار

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مه سان توكلي كاخكي
Alireza Fatehi, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : اميرمسعود مولائي

طراحي رويتگر مقاوم براي سيستم نامعين غيرخطي زمان پيوسته و پياده سازي ان برروي يك فرآيند آزمايشگاهي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, اميرحسين نيكوفرد
Alireza Fatehi, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : محمدرضا شاه سوار