تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

به كارگيري شبكه هاي عصبي عميق در فضاي تطبيق پذيري به منظور بهبود كارايي سيستم هاي پايش سلامت توربين گازي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, بابك نجاراعرابي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : حسين شاه ابادي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

شناسايي مدل خطاي خروجي براي سيستم ها با اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, امين رمضاني
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : ميرسجاد غيبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

طراحي رويتگر مود لغزشي براي سيستم هاي با اندازه گيري انتگرال شده

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, امين رمضاني
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : محمد درامامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شناسايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي بر اساس شبكه عصبي كانولوشن سلسله مراتبي و با استفاده از ويژگي هاي هندسي براي اتومبيل هاي خودران

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيد بهروز نصيحت كن, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, منوچهر مرادي سبزوار
Alireza Fatehi, Seyed Behrooz Nasihatkon, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : عارفه رضائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طراحي كنترل كننده فيدبك حالت براي سيستم هاي با اندازه گيري انتگرال شده با استفاده از فيلتر كالمن در حضور نويز رنگي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, بابك توسلي, بابك توسلي, امين نوبختي
Alireza Fatehi, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محسن امين نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

توسعه روش سيگنال محور در سيستم هاي چند نرخي جهت تشخيص عيب

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, بابك توسلي, ميرمحسن پدرام
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محمدرضا صدقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

طراحي كنترل كننده فازي پيش بين براي آلودگي به ويروس HIV

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, محمد فرخي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : آرزو وفامند

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

آشكارسازي عيب مبتني بر رويكرد كنترل توجه

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, بابك نجار اعرابي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : هستي خوش آمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

كنترل خودروي خودران با استفاده از يادگيري عميق مبتني بر تقسيم نقشه هاي ويژگي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف, مجيد نيلي احمدآبادي, بابك ناصر شريف
Alireza Fatehi, Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : ابراهيم خسروي سوادجاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۸

توسعه روش¬هاي معيار اطلاعات در سيستم¬هاي چند مدلي به منظور طراحي سيستم تشخيص خطا و كاربرد آن در سيستم توربين گاز

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, امين رمضاني, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, , Babak Tavassoli
نام دانشجو : عليرضا حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ارزيابي عملكرد اقتصادي در سيستم هاي كنترل فرآيند پيشرفته صنعتي بر مبناي تصميم گيري فازي شهودي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, بابك نجار اعرابي
Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : سيدمحمدجواد حسيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

شناسايي سيستم ها در حضور خروجي با اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, جواد پشتان
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : عميد خيرانديش

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

تخمين حالت سيستم هاي خطي نامعين در حضور اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, تورج عباسيان نجف ابادي
Alireza Fatehi, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : يوسف صالحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

طراحي كنترل كننده پيش بين مبتني بر مدل (MPC) در حضور خروجي با اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, محمدتقي حميدي بهشتي
Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : محمدعلي نايبي اردستاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

تخمين حالت سيستم هاي خطي در حضور اندازه گيري انتگرالي و نامعيني در واريانس نويز بر اساس تخمينگر حالت بيزين

نام اساتید: علي رضا فاتحي, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري, بابك نجار اعرابي
Alireza Fatehi, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari,
نام دانشجو : فاطمه يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي كنترل كننده جايابي قطب در حضور خروجي با اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق, محمدتقي بهشتي
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh,
نام دانشجو : الهام رمضاني خسرو

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

طراحي كنترلگر فازي بهينه پايدار براي سيستم هاي فازي زمان گسسته تاكاگي- سوگنو به كمك تابع لياپانوف نايكنوا و پياده سازي آن بر روي دستگاه هليكوپتر آزمايشگاهي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمد فرخي
Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : شهرزاد بهزادي منش

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

توسعه و پياده سازي روشهاي مدلسازي و كنترل چندگانه كسري براي دستگاه توكامك

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : حسين رسولي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

توسعه مدل توربين گازي سيماني به منظور نزديك شدن آن به مدل توربين گازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : هادي بديعي گورتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

پيش بيني عملكرد كوره هاي پيش گرم گامي در مهندسي نورد ذوب آهن اصفهان با استفاده از آناليز خروجي از دودكش

نام اساتید: علي رضا فاتحي, بابك توسلي, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مصطفي محمودي ورنامخواستي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي كنترل كننده ي پيش بين چند عاملي براي ريز شبكه

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, عليرضا فريدونيان, بابك توسلي, بابك توسلي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fereidunian, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مرضيه بختياري هفت لنگي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

عيب يابي توربين گازي V942زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنال با استفاده از سيستم هاي فازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : امين اله خرمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كنندهPI/PIDمرتبه كسري بر روي دو فرايند آزمايشگاهي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, مه سان توكلي كاخكي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Mahsan Tavakoli Kakhki, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : روح الله آزرمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

عيب يابي حرارتي گازي V94.2زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنالها و استفاده از مدل روون

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : بابك امين فر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

پيش بيني نرخ ارز با استفاده از مفهوم كنترل توجه

نام اساتید: علي رضا فاتحي, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Alireza Fatehi, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : فاطمه دودانگه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

كاهش نوسانات فركانس در ميكرو شبكه با كمك ساختار كنترل مدل‌هاي چندگانه

نام اساتید: علي رضا فاتحي, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, وحيد جوهري مجد, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fatehi, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : علي طيبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

طراحي و پياده سازي سيستم ناوبري ربات سيار در زمين هاي ناهموار با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويمي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي احمدي, علي احمدي
Alireza Fatehi, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : جعفر جليلي انگوراني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

شبيه سازي و پياده سازي يك سيستم رانندگي با استفاده از يادگيري كنترل توجه

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيده نگين هاشمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

پايش و ارزيابي عملكرد اقتصادي در سيستم هاي كنترل فرآيند پيشرفته صنعتي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, بابك نجار اعراب, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Alireza Fatehi, , Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : قدير محتشم

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل عمومي (USC) براي سيستم هاي چندمتغيره

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرزاد راوش

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

شناسايي مدل شبكه عصبي در كنترل پيش بين غيرخطي براي نقاط كار معمولي و نادر

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سامان ساكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي ساختار مدل شبكه ي عصبي بر پايه معيارهاي پيچيدگي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فرهاد محسني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي كنترل كننده ي پيش بين براساس مدل هاي چندگانه بر مبناي معيار غيرخطي گري و فاصله و پياده سازي بر روي دستگاه PH

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : داود شقاقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

كنترل فازي هليكوپتر آزمايشگاهي به كمك تئوري لياپانوف نايكنوا

نام اساتید: علي رضا فاتحي, وحيد جوهري مجد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Alireza Fatehi, , Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ساجده ناطق

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

بررسي و شبيه سازي كنترل فعال سرج در كمپرسورهاي گريز ار مركز بر پايه كنترل كننده هاي چندگانه

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, بهزاد مشيري, مهدي علياري شوره دلي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : نيكي مولانا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

رزيابي عملكرد سيستم هاي كنترل غيرخطي توسط فيدبك خطي ساز

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, بابك توسلي, بابك توسلي
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مختار مهري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بهبود پايداري ميكروشبكه با استفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه در مد جزيره اي و متصل

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مريم محمودي كوتنائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

كاهش محافظه كاري در تحليل پايداري براي سيستم هاي فازي تاگاكي-سوگنو

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, حميدرضا تقي راد, عليرضا صالحي
Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Hamid Reza Taghirad, Alireza Salehi
نام دانشجو : سياوش فخيمي درخشان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

توسعه روشهاي چند مدلي غيرخطي بمنظور طراحي سيستم تشخيص خطا و كاربرد آن در سيستم توربين گازي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, احمد رادان
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Ahmad Radan
نام دانشجو : سيدمهرداد حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

برنامه ريزي عملياتي ربات سيار با استفاده از نقشه معنايي در محيط اداري

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد, علي احمدي, علي احمدي
Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : امير مبرهني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

پياده سازي كنترل كننده عصبي با آموزش روي خط توسط پردازنده هاي DSP براي كنترل مكان پلاسما در توكامك دماوند

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مصيب ميراني طراده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

كنترل پيش بين غيرخطي چندمتغيره با استفاده از ماتريس تداخل

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : زينب اصلي پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي مدل در كنترلگر چندگانه بر مبناي معيارهاي غيرخطي گري و فاصله و پياده سازي بر روي دستگاه PH

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سيدعليرضا محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و اجراي كنترل توجه در يك سيستم رانندگي بر اساس پيش بيني مشاهده

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي نحوي, علي نحوي
Alireza Fatehi, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : زهرا قرائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

كاربرد روشهاي مختلف شناسايي غيرخطي مكان عمودي پلاسما در توكامك دماوند و طراحي كنترل كننده غيرخطي بر اساس آنها

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : گلنار جمال اميدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل فازي كوره دوار با استفاده از اطلاعات واقعي و تخمين پارامترهاي به دست آمده از مدل سيستم

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهراد قاسم شربياني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

مدلسازي ديناميك سيستم اقتصاد كلان براي كنترل تورم با در نظرگرفتن انتظارات عقلايي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : معين مصطفوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

طراحي كنترل كننده پيش بين غيرخطي عمومي براي فرايندهاي آزمايشگاهي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهسا صادق اسدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

شناسايي و كنترل حركت افقي پلاسما در توكامك دماوند

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حامد طلوعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۲

انتخاب ساختار كنترلي ناوابسته به مدل براي سيستم هاي چندمتغيره

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سيدعادل احمدي طباطبائي

تاریخ:

كنترل هلي كوپتر آزمايشگاهي با قابليت ...

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : حميدرضا عظيميان آسيابر

تاریخ:

كوره سيمان

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : ايمان مكارمي

تاریخ:

شناسايي خودكار پروسه هاي صنعتي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi
نام دانشجو : سيدمهدي عابدي پهنه كلايي

تاریخ:

پياده سازي كنترل سازي...

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : حنيف طاهرسيما

تاریخ:

طراحي كنترل كننده مقاوم بر روي سيستم چند متغيره ....

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : ياشار كوهي عنبران

تاریخ:

كنترل كننده فازي براي كوره...

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : مريم فلاحپور قادي كلايي

تاریخ:

.. مكان پلاسما در تو كامك

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : حسين رسولي

تاریخ:

كنترل كننده تطبيقي بدون مدل هوشمند...

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيدمهدي سجاديان
Alireza Fatehi,
نام دانشجو : جعفر جلالي اقچاي

تاریخ:

كنترل كننده تطبيقي هوشمند مبتني بر مدل ...

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيدمهدي سجاديان, علي خاكي صديق
Alireza Fatehi, , Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سيد علي جزايري مقدس

تاریخ:

الگوريتم جفت سازي خودكار در كنترل غيرمتمركز...

نام اساتید: علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي
Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمدامين معزي

تاریخ:

كنترل كننده تطبيقي چندگانه فرايند ازمايشگاهي پي-اچ

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : احسان پيماني فروشاني

تاریخ:

مدلسازي چندگانه هليكوپتر ازمايشگاهي...

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : ثمين صدربزاز

تاریخ:

مدلسازي پويا در ...

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : رامين مهران

تاریخ:

كنترل موقعيت دهي مركز جرم استفاده از سيال براي افزايش قابليت مانور روبات امدادگر

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد
Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : احسان ابوسعيدان

تاریخ:

طراحي كنترل كننده چندگانه با كمك شبكه عصبي خود سازمانده ( SOM )

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : پويا بشيون

تاریخ:

تحليل و طراحي زمان نمونه برداري متغير در حلقه هاي كنترلي

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : فرشيد شريعت زاده

تاریخ:

كنترل پيش بين غيرخطي به كمك خوشه بندي داده ها براي مجموعه نقاط كار معمولي و نادر

نام اساتید: بتول لبيبي, علي رضا فاتحي
, Alireza Fatehi
نام دانشجو : بهنانه صادق پور

تاریخ:

حل مسئله جفت كردن ورودي – خروجي در سيستم هاي كنترل MIMO از طريق تركيب معيارها

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : نيما منشي زاده نائيني

تاریخ:

طراحي و ساخت سخت افزار الكترونيكي سيستم كنترل مكان عمومي پلاسما در توكامك دماوند

نام اساتید: علي رضا فاتحي, امير موسوي نيا
Alireza Fatehi, Amir Mousavinia
نام دانشجو : حامد زمانيان

تاریخ:

ً طراحي كنترل پيش بين غيرخطي چند متغيره و پياده سازي آن بر روي دستگاه چهارتانك

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : بهاره وطن خواه علمداري

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين تطبيقي بر مبناي مدل هاي چندگانه بر روي دستگاه pH

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : علي شمس الدينلو

تاریخ:

مدلسازي پوياي همبافت در كنترل و پياده سازي آن روي يك پروسه

نام اساتید: علي رضا فاتحي
Alireza Fatehi
نام دانشجو : علي اكبر دائيان

تاریخ:

هدايت ربات متحرك در محيط ناشناخته با موانع فازي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد
Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : رويا پارسائي

تاریخ:

تحليل پايداري مقاوم سيستم هاي گسسته زمان تاخيردار خطي با استفاده از تابع لياپانوف-كراسوفسكي نايكنوا

نام اساتید: علي رضا فاتحي, اميرحسين نيكوفرد
Alireza Fatehi, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : يونس سلگي

تاریخ:

تحليل و طراحي رويتگر مقاوم براي سيستم هاي خطي زمان پيوسته نامعين در حضور اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, آلاء شريعتي
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Ala Shariati
نام دانشجو : شيرين موثق

تاریخ:

طراحي سنسور نرم بر اساس نظريه يادگيري انتقال

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا صلاحي

تاریخ:

تحليل بهينگي مانور خودروهاي پيش روي خودرو اضطراري

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيد بهروز نصيحت كن
Alireza Fatehi, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : مريم خدابخش لو