مشخصات فردی

نام: علی رضا

نام خانوادگی: فاتحی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fatehi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaFatehi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق