از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ تا تاریخ :

مدير گروه مديريت ساخت

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ تا تاریخ :

عضو نشريه علمي - ترويجي مصالح و سازه هاي بتني

از تاریخ : ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ تا تاریخ :

آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني