تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تاثير الياف بر ترك خوردگي حاصل از جمع شدگي ناشي از خشك شدن در دال هاي بتني مقيد شده از كف

نام اساتید: عليرضا باقري, حميدرضا عباسيان جهرمي, هرمز فاميلي, حميدرضا عباسيان جهرمي
Alireza Bagheri, Hamidreza Abbasianjahromi, , Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : موحد رضائي نياركي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تاثير مش هاي فولادي بر ترك خوردگي حاصل از جمع شدگي ناشي از خشك شدن در دالهاي بتني مقيد شده از كف

نام اساتید: عليرضا باقري, مصطفي رضواني شريف, جناب آقاي دكتر جعفر سبحاني, مصطفي رضواني شريف
Alireza Bagheri, Mostafa Rezvani Sharief, , Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : محمدمهدي طرئي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

بررسي پارامترهاي موثر بر خواص مقاومتي و فيزيكي بتن كفي سازه اي

نام اساتید: عليرضا باقري, مصطفي رضواني شريف, سيدبهرام بهشتي اول, كورش نصراله زاده نشلي, علي اكبر رمضانيانپور , مصطفي خانزادي
Alireza Bagheri, Mostafa Rezvani Sharief, Seyed Bahram Beheshti Avval, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, ,
نام دانشجو : سيدعلي سامع

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

بررسي تاثير كاهش خمير سيمان در بتن هاي بدون اسلامپ بر روي دوام در براتبر ذوب ئ انجماد و مقاومت فشاري

نام اساتید: عليرضا باقري, سيدبهرام بهشتي اول, جناب آقاي دكتر هرمز فاميلي, سيدبهرام بهشتي اول
Alireza Bagheri, Seyed Bahram Beheshti Avval, , Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : دانيال حنائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

بررسي آزمايشگاهي عملكرد مواد نفوذ كننده ي سحي بتن در كاهش نفوذ پذيري آن

نام اساتید: عليرضا باقري, سيدبهرام بهشتي اول, سيدبهرام بهشتي اول, جناب آقاي دكتر سيد حسام مدني
Alireza Bagheri, Seyed Bahram Beheshti Avval, Seyed Bahram Beheshti Avval,
نام دانشجو : علي حاجي محمدعليها

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

بررسي اثر رژيم عمل آوري روي عملكرد بتن هاي حاوي مواد كاهنده جمع شدگي(SRA) و الياف در آزمايش جمع شدگي مقيد

نام اساتید: عليرضا باقري, كورش نصراله زاده نشلي, كورش نصراله زاده نشلي, جناب آقاي دكتر محمد رمضانيان پور
Alireza Bagheri, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Korosh Nasrollahzadeh Nashli,
نام دانشجو : آرمين جمالي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

بررسي اثر افزدوني كاهنده جمع شدگي برگشت پذير و ماندگار در بتن

نام اساتید: عليرضا باقري, كورش نصراله زاده نشلي, كورش نصراله زاده نشلي, جناب آقاي دكتر سبحاني
Alireza Bagheri, Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Korosh Nasrollahzadeh Nashli,
نام دانشجو : مينا پورمير

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

بررسي پارامترهاي انتشار يون كلريد در بتن هاي حاوي سيمانهاي دو جزئي و سه جزئي و تخمين عمر مفيد آنها در محيط هاي دريايي

نام اساتید: عليرضا باقري, حسام مدني, كورش حجازي
Alireza Bagheri, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : علي تدين

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي تاثير الياف پليمري ماكرو در كنترل ترك هاي جمع شدگي ناشي از خنك شدن بتن

نام اساتید: عليرضا باقري, كيوان كياني
Alireza Bagheri, Kyvan Kieyani
نام دانشجو : مرتضي گرگاني فيروزجاه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

بررسي تاثير روش هاي فرآوري خاكستر پوسته (شلتوك) برنج بر عملكرد آن روي خواص مقاومتي و نفوذپذيري بتن

نام اساتید: عليرضا باقري, علي صدر ممتازي
Alireza Bagheri,
نام دانشجو : سينا نصيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي برشي تيرهاي بتني مسلح با ميلگردهاي اف.آر.پي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: كورش نصراله زاده نشلي, عليرضا باقري, اميرپيمان زندي, محمد شكرچي زاده
Korosh Nasrollahzadeh Nashli, Alireza Bagheri, Amir Peyman Zandi,
نام دانشجو : محمد مهدي بصيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

پيش بيني عمر خستگي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با اف ار پي با استفاده از منطق فازي ئو الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: عليرضا باقري, كورش نصراله زاده نشلي
Alireza Bagheri, Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : سيدمحمد بطحائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۸

بررسي اثر نوع و ابعاد (سطح ويژه) نانو سيلس روي خواص مقاومتي و دوام بتن و موادپايه سيماني

نام اساتید: عليرضا باقري, طيبه پرهيزكار , مصطفي رضواني شريف, حسن ميرزا بزرگ, سيدبهرام بهشتي اول
Alireza Bagheri, , Mostafa Rezvani Sharief, Hasan Mirza Bozorg, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : سيد حسام مدني

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۳۰

بررسي مقاومت ضربه اي بتن RPC و مقايسه آن با بتن معمولي

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : حامد زنگانه

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲۳

بررسي روابط تنش - كرنش بتن سبكدانه با استفاده از سبكدانه هاي داخل كشور و مقايسه آن با بتن معمولي

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : خليل دنياديده

تاریخ:

بررسي اثر نانوسيليس بر خواص بتن تازه و سخت شده و مقايسه آن با دوده سيليسي

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : محمدرضا ساماني

تاریخ:

بررسي تاثير الياف پليمري نسل جديد ماكرو، بر طاقت ( جذب انرژي ) و مقاومت بتن در برابر ضربه

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : مصطفي شاهمرادي

تاریخ:

بررسي تاثير استفاده توام از خاكستر بادي و دوده سيليسي بر خواص مكانيكي و دوام بتن

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : هادي علي زاده

تاریخ:

بررسي خصوصيت مقاومتي و دوام بتنهاي حاوي سيمانهاي سه جزيي مبتني بر دوده سيليسي و پوزولان طبيعي

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : محمدجواد صانعي

تاریخ:

بررسي خواص مقاومتي و دوام بتن حاوي سيمان سه جزيي مبتني بر دوده سيليسي و سر باركوره آهن گدازي

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : محمدمهدي معلمي

تاریخ:

تهيه فهرست چرخه عمر بازيافت سرباره كارخانجات ذوب آهن بمنظور جايگزيني سيمان از نقطه نظر مصرف انرزي وانتشارگازهاي گلخانه اي

نام اساتید: محمدرضا صبور, عليرضا باقري
Mohammad Reza Sabour, Alireza Bagheri
نام دانشجو : گلناز عرب

تاریخ:

بررسي تاثير استفاده از سيمانهاي سه جزيي مبتني بر خاكستر بادي ريز همراه با سرباره كوره آهن گدازي يا خاكستربادي معمولي برخواص مكانيكي ودوام بتن

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : محمدعلي سيفي مريان

تاریخ:

بررسي حرارت زايي و پتانسيل ترك خوردگي حرارتي در بتن هاي حاوي سيمانهاي دو جزئي و يه جزئي مورد استفاده در شمع هاي بتني بنادر

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : مجتبي صفايي

تاریخ:

مطالعه آزمايشگاهي دوام در برابر خوردگي آرماتور در بتن هاي كفي با مقاومت سازه اي و نيمه سازه اي

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : محمد مهدي رستگار

تاریخ:

بررسي خواص مكانيكي بتن هاي كفي با مقاومت سازه اي و تاثر الياف پليمري بر روي آنها

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : غلامرضا قهرماني

تاریخ:

بررسي اثر در معرض قرارگيري زود هنگام بتن هاي ساخنه شده از سيمانهاي دو جزئي و سه جزئي در محيط هاي حاوي يون كلريد

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : عباس عجم

تاریخ:

دفاع از عنوان رساله دكتري

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : عباس عجم

تاریخ:

بررسي تاثير مدت عمل آوري بر ترك خوردگي بتن هاي حاوي افزودني كاهنده ي جمع شدگي در حالت قيد از كف

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : سيدحسين كاشيان

تاریخ:

بررسي تا ثير افزودني كاهنده جمع شدگي بر ترك خوردگي بتن از كف

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : محمدحسين نورمحمدبيك

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي اثر دماي بتن روي قابليت پمپ پذيري آن

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : اميرحسين عبدلي