سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

فرايند دستيابي به پخش پايدار نانوسيليسهاي پايروژنيك در محيط آبي بدون استفاده از پخش كننده ها قابل استفاده در صنعت بتن

همکاران: عليرضا باقري
موضوع :