بررسي الزامات و عملكرد ابنيه و قطعات بتني در معرض آب دريا نظير اسكله ها و آمورها در كشور

نام اساتید: عليرضا باقري
Alireza Bagheri
نام دانشجو : مهدي علي عسگري