از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مركزي محاسبات اطلاعات مكاني دانشكده نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا تاریخ :

دبير دومين همايشروز زيست فناوري و نشست تخصصي زيست فناوري

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

دبير دومين همايش روز زيست فناوري و نشست تخصصي زيست فناوري

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي پويشگرهاي ليزري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

مدير گروه آموزشي فنوگرامتري وسنجش از دور

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

سرپرست آزمايشگاه فتوگرامتري فضايي